Input:

č. 11/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 11/1962 Sb. rozh. tr.
Naplnil-li pachatel skutkem spáchaným před 1. lednem 1962 znaky více trestných činů, je třeba trestnost všech činů posuzovat z hledisek uvedených v § 16 odst. 1 tr. zák. Není tedy vyloučeno ani v tomto případě, že některý trestný čin bude třeba posoudit po 1. lednu 1962 podle ustanovení nového trestního zákona, pokud to je pro pachatele příznivější, a další trestný čin podle ustanovení tr. zák. z r. 1950.
Trest se vyměří podle toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na trestný čin nejpřísněji trestný bez ohledu, zda jde o nový tr. zák. či tr. zák. z r. 1950. Nikdy však nesmí dojít k uložení takových trestů, které nový tr. zák. nepřipouští (§ 16 odst. 2, § 27, 36, 39 odst. 1 tr. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 25. 1. 1962 - 3 To 2/62)
Okresní soud v Uherském Hradišti uznal obžalovanou vinnou trestným činem zneužití vlastnického práva podle § 133 tr. zák. z r. 1950 a trestným činem nesplnění závazku podle § 136 tr. zák. z r. 1950, kterých se dopustila tím, že jako soukromě hospodařící rolnice od srpna do listopadu 1961 zašantročila ze svého zemědělského závodu všechen dobytek, a to 5 kusů skotu, 1 prasnici a 1 koně. V r. 1960 na předepsané dodávky zrnin a hovězího masa nesplnila nic, na dodávku 250 kg vepřového masa zůstala dlužna 117 kg, v r. 1961 nechala ležet ladem 4,50 ha půdy a nesplnila proto vůbec dodávkové úkoly v zrninách, v hovězím mase, bramborách a seně. Za to jí uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců, peněžitý trest 10 000,- Kčs a bylo vysloveno, že se rozsudek uveřejní.
Krajský soud v Brně k odvolání obžalované napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. ř. a § 259 odst. 3 tr. ř. zrušil ve výroku, jímž byla obžalovaná uznána vinnou trestným činem zneužití vlastnického práva podle § 133 tr. zák. z r. 1950 a ve výroku o trestech, a uznal ji vinnou, že od srpna 1961 do listopadu 1961 v Boršicích u Blatnice zašantročila ze svého zemědělského závodu všechen dobytek, a to 5 ks skotu, 1 prasnici a 1 koně, tedy zabránila hospodářskému využití výrobního prostředku většího hospodářského významu, který měla ve svém vlastnictví tím, že je zašantročila.
Tuto trestnou činnost posoudil jako trestný čin odnětí věci hospodářskému určení podle § 116 odst. 1 tr. zák. a za tento trestný čin a za trestný čin nesplnění závazku podle § 136 tr. zák. z r. 1950, ohledně něhož zůstal napadený rozsudek nedotčen, ji odsoudil podle § 116 odst. 1 tr. zák. se zřetelem k § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku.
Z odůvodnění:
Odvolací soud, který přezkoumal postup okresního soudu ve věci uplatněný podle hledisek uvedených v § 254 odst. 1 tr. ř., dospěl k závěru, že skutkový základ rozsudku je spolehlivý.
Prvý soud si opatřil a provedl všechny důkazy, které mohly věc objasnit a provedené důkazy v souladu se zásadami trestního řádu náležitě zhodnotil, takže není důvodu zaujmout ve věci odchylné stanovisko. Hlavním důkazem, z něhož okresní soud čerpal svá zjištění, bylo svědectví Š., M. a H. Tito byli prvým soudem osobně vyslechnuti a soud si opatřil i další podklady pro zhodnocení této věci. Byly jimi zejména zprávy MNV v Boršicích u