Input:

11/1961 Sb., Vyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory, platné do 11.5.1974 Archiv

č. 11/1961 Sb., Vyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory, platné do 11.5.1974
[zrušeno č. 33/1974 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva těžkého strojírenství
ze dne 10. ledna 1961
o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
Ministerstvo těžkého strojírenství v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s ústředním výborem Oborového svazu zaměstnanců strojírenství stanoví podle § 18 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:
§ 1
Pro pracovníky získané náborem prováděným podle §§ 10 až 19. vládního nařízení ř. 92/1958 Sb. národními výbory pro podniky těžkého strojírenství, platí vyhláška č. 57/1959 Ú.l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů.
§ 2
S pracovníky získanými náborem prováděným národními výbory pro podniky těžkého strojírenství budou po 1. lednu 1961 uzavírat okresní národní výbory, popřípadě podle jejich zmocnění místní a městské národní výbory pracovní smlouvy za podmínek uvedených v příloze této vyhlášky a ve vzorové pracovní smlouvě, která je přílohou vyhlášky č. 57/1959 U.l.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek
Štěpán v. r.
 
Příloha k vyhlášce č.11/1961 Sb.
Stanovení výše poskytovaných náležitostí a podrobnosti podmínek jejich přiznání pracovníkům, kteří nastupují do zaměstnání v podnicích těžkého strojírenství