Input:

11/1958 Sb., Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby, platné do 30.6.1988 Archiv

č. 11/1958 Sb., Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby, platné do 30.6.1988
[zrušeno č. 62/1988 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1958
o organisaci státní geologické služby.
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy.
§ 1
(1) Zřizuje se Ústřední geologický úřad (dále jen „Úřad“) jako ústřední orgán státní správy pro obor provádění geologického výzkumu a průzkumu na celém státním území.
(2) Úřad je objektivním orgánem vlády v otázkách ochrany přírodního nerostného bohatství státu a evidence zásob ložisek nerostů.
§ 2
Úkolem Úřadu je zejména:
a) zajišťovat podle zásadních úkolů vlády úkoly geologických výzkumných a průzkumových prací k rozšíření surovinové základny a k zabezpečení jednotlivých odvětví průmyslu prokázaných zásobami užitkových nerostů;
b) koordinovat plán všech geologických výzkumných a průzkumných prací kromě plánu úkolů provozní geologie;
c) vydávat závazné směrnice a pokyny pro provádění geologických výzkumných a průzkumných prací a pro klasifikaci zásob ložisek nerostů;
d) řídit a provádět prostřednictvím jemu podřízených organisací geologické výzkumné a průzkumné práce;
e) odborně kontrolovat geologické práce prováděné jinými organisacemi;
f) shromažďovat, posuzovat a evidovat výsledky geologických prací;
g) spolupůsobit při organisaci odborných a vysokých škol vychovávajících odborníky v oboru geologie, a při rozmisťování absolventů těchto škol;
h) navrhovat vládě opatření potřebná podle § 1 odst. 2;
i) plnit ve svém oboru jiné úkoly, které mu uloží vláda.
§ 3
(1) Předsedu Úřadu jmenuje a odvolává vláda.
(2) Za řádnou činnost Úřadu odpovídá jeho předseda vládě.
§ 4
Výpočty zásob ložisek nerostů kontroluje, posuzuje a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací