Input:

č. 11/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 11/1958 Sb. rozh. obč.
Rozhodnutí nadřízeného správního orgánu je ve smyslu § 45 odst. 1 vl. nař. č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správního řádu), vykonatelné jen za toho dalšího předpokladu, že bylo účastníkům oznámeno.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 10. října 1957, Cz 469/57.)
Lidový soud v Lovosicích povolil exekuci vyklizením bytu povinného na podkladě rozhodnutí rady Místního národního výboru b v D. ze 6. prosince 1956.
Krajský soud v Ostí n. Lab. potvrdil toto usnesení, ježto měl za to, že se zmíněné rozhodnutí rady Místního nérodního výboru v D. stalo vykonatelným před 1. lednem 1957, tj. před dnem počátku účinnosti zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, takže nepodléhá přezkumné pravomoci soudu podle §§ 43–45 zmíněného zákona. Vykonatelnost rozhodnutí zjistil krajský soud z přípisu odboru pro místní hospodářství rady Okresního národního výboru v Lovosicích z 28. prosince 1956, jímž bylo Místnímu národnímu výboru v D. oznámeno, že odvolání vyklizovaného proti výměru Místního národního výboru v D. ze 6. prosince 1956 bylo zamítnuto.
Krajský soud nezjišťoval, kdy rozhodnutí zmíněného odboru rady okresního národního výboru bylo účastníkům doručeno.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem,