Input:

11/1955 Sb., Zákon o vodním hospodářství, platné do 31.3.1975 Archiv

č. 11/1955 Sb., Zákon o vodním hospodářství, platné do 31.3.1975
ZÁKON
ze dne 23. března 1955
o vodním hospodářství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úvodní ustanovení.
Veškeré povrchové a podzemní vody slouží k zabezpečení hospodářských a jiných společenských potřeb.
ČÁST PRVÁ.
Hospodaření s vodami a plánování.
§ 2.
Hospodaření s vodami.
S povrchovými a podzemními vodami je třeba plánovitě hospodařit technicky i ekonomicky nejvhodnějšími prostředky a způsoby tak, aby byla udržena rovnováha mezi kapacitou vodních zdrojů a potřebou vody a aby byl zachován vyhovující stupeň čistoty vody.
§ 3.
Plánování.
Státní vodohospodářský plán schválený vládou je směrným plánem pro veškerá vodohospodářská opatření všech odvětví národního hospodářství, jakož i pro základní vodohospodářská opatření při územním plánování; je jedním ze základních podkladů pro vypracování výhledových plánů všech hospodářských odvětví, pokud mají požadavky na vodní zdroje, nebo pokud jinak ovlivňují hospodaření s vodami.
§ 4.
Distribuce vody.
(1)  Distribuce vody se provádí podle plánu, jehož návrh sestavuje Ústřední správa vodního hospodářství; schvaluje jej vláda jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství.
(2)  Vyžaduje-li to plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, nebo je-li nedostatek vody, může vodohospodářský orgán po provedeném řízení na dobu nezbytné potřeby omezit nebo i zastavit zvláštní užívání vody.
ČÁST DRUHÁ
Užívání vod, koryt toků, pobřežních pozemků, vypouštění odpadních vod a ochrana proti vodám.
§ 5.
Zásada hospodárnosti při užívání vod.
(1)  Vod se smí užívat jen takovým způsobem, takovou měrou a pro takové účely, aby tím nebylo ohroženo jejich nejúčelnější a nejhospodárnější využití s hlediska péče o zdraví lidu, potřeb zemědělské výroby a ostatních odvětví národního hospodářství.
(2)  Při stanovení a změnách výrobních postupů je nutné učinit opatření, aby voda byla využita co nejhospodárněji, zejména jejím opětovným používáním, aby voda byla řádně vyčištěna a aby byly využity hodnotné látky obsažené v odpadních vodách.
(3)  Při projektování, výstavbě a provozu nových čisticích zařízení odpadních vod je nutné zajistit i hospodárné využití hodnotných látek obsažených v těchto vodách.
§ 6.
Obecné užívání vod a jednoduchá zařízení.
(1)  Obyčejným způsobem, k němuž není třeba zvláštního zařízení, jako ke koupání, praní, mytí, napájení a plavení zvířat, k vodním a ledním sportům může užívat každý povrchových vod bez povolení nebo souhlasu vodohospodářského orgánu. Povolení nebo souhlasu vodohospodářského orgánu není třeba ani ke zřizování jednoduchých zařízení na jednotlivých nemovitostech k zachycení vody a k ochraně jednotlivých nemovitostí proti škodlivým účinkům vod. Obecným užíváním vod a jednoduchými zařízeními k zachycení vod a k ochraně nemovitostí nesměji se poškozovat břehy, vodohospodářská zařízení, zařízení pro chov ryb, měnit odtokové poměry, zhoršovat jakost vody, ani poškozovat obecné zájmy a práva jiných.
(2)  V případě obecného nebezpečí může vodohospodářský orgán upravit nebo i zakázat obecné užívání povrchových vod a provádění jednoduchých