Input:

R 11/1954 (tr.); Garance

č. 11/1954 Sb. rozh. tr.
Ak sa viedlo trestné konanie proti niekoľkým obvineným, nie je možné vysloviť, že sú obvinení povinní nahradiť trovy trestného konania rukou spoločnou a nerozdielnou.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. novembra 1953, 2 Tz 81/53.)
Ľudový súd v Žiline odsúdil päť obvinených čiastočne pre zločin podľa § 3 ods. 1 zák. č. 165/1946 Sb., o trestnej ochrane národných podnikov, znárodnených podnikov a podnikov pod národnou správou a podľa § 70 tr. zák. z r. 1878, čiastočne pre prečin podľa § 3 ods. 2 cit. zák. č. 165/1946 Sb. a zločin sprenevery podľa §§ 355 a 356 tr. zák. z r. 1878, ďalších dvoch obvinených oslobodil od obžaloby, a to jedného z nich pre účastenstvo na zločine sprenevery podľa § 69 ods. 2 a §§ 355 a 356 tr. zák. z r. 1878, druhého pre zločin podľa § 3 ods. 1 zák. č. 165/1946 Sb.
Krajský súd v Žiline vyhovel odvolaniu okresného prokurátora a zrušil rozsudok ľudového súdu jednak vo výroku o vine dotyčné jedného z obvinených, ktorí boli od obžaloby oslobodení a odsúdil ho podľa obžaloby, jednak vo výroku o trestoch dotyčné ostatných obvinených a vymeral im nové, vyššie tresty. Súčasne krajský súd vyslovil, že podľa § 70 tr. por. sa obvinení zaväzujú, aby solidárne a rukou nerozdielnou nahradili trovy odvolacieho konania a okrem toho trovy obhajoby, ktoré hradí každý obvinený zvlášť.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom mimo iné aj v tom, že zrušil rozsudok krajského súdu vo výroku o náhrade trov odvolacieho konania, pokiaľ ním bolo vyslovené, že sú obvinení povinní trovy tieto nahradiť solidárne a rukou nerozdielnou a stanovil, že obvinení sú povinni nahradiť trovy trestného konania preddavkované štátom, a to trovy oddeliteľné každý tie, ktoré boly spôsobené len jeho odvolaním, trovy neoddeliteľné každý rovnakou čiastkou.
Z odôvodnenia:
Podľa § 68 ods. 2 tr. por. ak bolo vedené