Input:

č. 11/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 11/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Pohledávka za ušlou úhradu osobních potřeb, přisouzená z důvodu náhrady škody, není přednostní pohledávkou podle § 533 písm. a) o. s. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 17. července 1953, Cz 242/53.)
A. zabil v hospodské rvačce B., který byl živitelem své matky. Škůdce byl pak k žalobě matky zabitého odsouzen, aby jí platil měsíčně odškodňovací rentu. Když dlužník neplatil, navrhla vymáhající věřitelka k vymožení své pohledávky exekuci zabavením dlužníkova platu.
Lidový soud v Mělníku povolil vymáhající věřitelce exekuci zabavením dvou třetin dlužníkova platu. Usnesení nabylo právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že usnesením lidového soudu, pokud jím bylo povoleno zabavení dlužníkova platu nad jednu třetinu, byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 531 odst. 2 věty druhé o. s. ř. lze ze zbytku čistého platu (§ 531 odst. 1