109/2008 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění účinném k 1.7.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 109/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. března 2008
o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
354/2012 Sb.
(k 13.11.2012)
mění § 1
119/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 1 a § 3
Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Osoba se zvláštními sociálními potřebami při prokazování zdravotního postižení uvedeného v § 43 odst. 4 zákona předkládá k nahlédnutí tyto doklady:
a) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. a) zákona
1. průkaz ZTP podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2011, a potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě; průkazem ZTP lze zdravotní postižení prokazovat jen do uplynutí doby jeho platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2015,
2. rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, nebo
3. průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou podle § 34 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.,
b) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. b) zákona
1. průkaz ZTP/P podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2011; průkazem ZTP/P lze zdravotní postižení prokazovat jen do uplynutí doby jeho platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2015,
2. rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně, nebo
3. průkaz ZTP/P podle § 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb.,
c) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. c) zákona oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV; jde-li o nezletilou osobu, předloží účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu podle § 7 odst. 10 písm. a), b), d) nebo e) zákona o státní sociální podpoře,
d) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. d) zákona doklady podle písmene a) nebo b) vydané nezletilé osobě, kterou účastník vychovává nebo o ni osobně pečuje; účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba
 
 Nahoru