109/1981 Sb., Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 109/1981 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 139/1990 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 17. listopadu 1981,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souboru lidových hudebníků
Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti:
Čl. I
Vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 odst. 1 věta druhá zní:
„V písemné žádosti o souhlas uvede organizace, koho hodlá ustanovit vedoucím souboru (§ 7), popřípadě jeho zástupcem, dále jméno, příjmení a ostatní osobní data všech členů budoucího souboru, jeho název, umělecké zaměření, repertoár a u souboru, který dosud vyvíjí hudební činnost výhradně jako kolektiv zájmové umělecké činnosti, též doklady o jeho dosavadním působení.“.
2. Za § 3 odst. 2 se vkládají nové odstavce 3 a 4, které zní:
„(3) Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá okresní národní výbor na základě výsledku zkoušky před jím ustanovenou kvalifikační komisí; rozhodnutí obsahuje též jména, příjmení a ostatní osobní data všech osob, které se zkoušce podrobily, a pokud žádosti je vyhověno, i který člen souboru je pověřen jeho vedením, popřípadě zastupováním vedoucího, a zařazení souboru do jednoho ze tří kvalifikačních stupňů pro účely odměňování jeho členů podle příslušných
 
 Nahoru