Input:

R 109/1967; Náhrada škody Garance

č. 109/1967 Sb. rozh.
Organizacemi provozujícími dopravu uvedenými v § 427 odst. 1 o. z. jsou míněny pouze dopravní organizace, jejichž hlavní hospodářskou činností je řízení a uskutečňování silniční, železniční, vodní a vzdušné dopravy osob a nákladů. Tyto organizace odpovídají vždy za škodu způsobenou provozem jejich dopravních prostředků všeho druhu podle § 427 odst. 1 o. z. (tedy na základě odpovědnosti za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu bez zřetele na zavinění) bez ohledu na to, zda v souvislosti se vznikem škody šlo o dopravu, jež byla poskytováním přepravních služeb jiným organizacím nebo občanům, či o dopravu v rámci plnění jiných úkolů (např. o dopravu pohonných hmot pro vlastní dopravní prostředky).
Nejde-li však o organizaci provozující dopravu, je dána odpovědnost podle § 427 o. z. toliko v případě, že jde o provozovatele motorového vozidla, motorového plavidla, jakož i letadla.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. května 1967, 5 Cz 37/67.)
Podle obsahu spisu jela žalobkyně se svým manželem dne 28. 10. 1964 na motocyklu z Ch. do Z. V obci K. předjížděli koňmi tažený povoz žalovaného; jeden z koní se lekl, vyhodil a kopytem zasáhl pravou ruku žalobkyně. Žalobkyně utrpěla zlomeninu ruky, jejíž zhojení - i když se žalobkyně podrobila operativním zákrokům - nebylo zcela úspěšné.
Okresní soud v Chrudimi rozhodl o nároku žalobkyně na náhradu škody uplatněné proti žalovanému JZD v K. mezitímním rozsudkem tak, že žalovaný odpovídá za škodu vzniklou žalobkyni v plném rozsahu. Poněvadž v závěru odůvodnění svého rozsudku zdůraznil, "že je možno spatřovat plnou objektivní odpovědnost na straně žalovaného", posuzoval zřejmě okresní soud odpovědnost žalovaného za škodu vzniklou žalobkyni podle ustanovení § 427 odst. 1 o. z.
Krajský soud v Hradci Králové potvrdil rozsudek soudu I. stupně. Shodně s okresním soudem vycházel z názoru, že odpovědnost žalovaného za škodu vzniklou žalobkyni je odpovědností podle § 427 odst. 1 o. z . V této souvislosti poukázal krajský soud zejména na to, že do činnosti žalovaného náleží mj. i svozu úrody a odvoz zemědělských výrobků do výkupních organizací, který žalovaný obstarává vlastními dopravními prostředky (ať již motorovými nebo povozy s koňskými potahy); v daném případě svážel žalovaný třemi povozy s koňskými potahy (k jednomu povozu byl zapřažen kůň, který způsobil zranění žalobkyně) krmnou řepu pro záhumenkáře. Z toho podle přesvědčení krajského soudu vyplývá, že z hlediska zkoumání odpovědnosti za škodu vzniklou žalobkyni je žalovaný organizací provozující dopravu ve smyslu § 427 odst. 1 o. z.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudky soudů obou stupňů byl porušen zákon a tato rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Škoda, jež byla způsobena žalobkyni, je škodou způsobenou provozem dopravních prostředků. Odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků je upravena speciálními