Input:

R 109/1957; Garance

č. 109/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Navrácení v předešlý stav nelze připustit pro zmeškání lhůty k podání odvolání do rozhodnutí o povolení rozvodu, ledaže by šlo o zmeškání lhůty k podání odvolání v otázce viny na rozvodu manželství.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. června 1957, Cz 275. 57.)
Rozsudkem lidového soudu v Přelouči bylo manželství účastníků rozvedeno z viny navrhovatele. Tento rozsudek byl doručen účastníkům dne 22. září 1956. Lhůta k podání odvolání se končila dnem 8. října 1956 se zřetelem k tomu, že den 7. října 1956 byl dnem pracovního klidu (§ 85 odst. 3 o. s. ř.).
Dne 10. října 1956 došlo na lidový soud v Přelouči podání odpůrkyně, dané na poštu podle podacího razítka dne 9. října 1956, jímž se odpůrkyně odvolává proti rozsudku. Odvolání tedy bylo podáno odpůrkyní až po uplynutí odvolací lhůty (§ 173 odst. 1 o. s. ř.).
Toto opožděné odvolání předložil lidový soud v Přelouči i se spisy krajskému soudu v Pardubicích jako soudu odvolacímu. Odvolací soud vrátil spisy lidovému soudu, aby předvolal odpůrkyni a poučil ji o tom, že odvolání jako opožděně podané musí být odmítnuto, při čemž uložil lidovému soudu, aby odpůrkyni vyložil zmeškání a připomněl prvému soudu, že poikud by byl důvod pro navrácení v předešlý stav ve smyslu § 86 o. s. ř., že by musel o takovém návrhu rozhodnout lidový soud.
Lidový soud vyslechl odpůrkyni 19. listopadu 1956. Při tomto výslechu udala odpůrkyně, že opožděné podání odvolání vysvětluje tím, že měla doma práci a že se domnívala, že se neděle do lhůty nepočítají. Krajský soud v Pardubicích, jemuž lidový soud v Přelouči spisy opět předložil, vrátil znovu spisy lidovému soudu, který z příkazu odvolacího soudu vyslechl odpůrkyni znovu, zda má být její prohlášení ze dne 19. listopadu 1956 považováno za návrh na navrácení v předešlý stav. Při svém výslechu navrhla odpůrkyně, aby jí soud povolil navrácení v předešlý stav pro zmeškání lhůty k odvolání, a to proto, že odvolání podala opožděně, ježto si špatně vyložila poučení o lhůtě k podání opravného prostředku.
Lidový soud v Přelouči povolil nato odpůrkyni navrácení v předešlý stav pro zmeškání lhůty k odvolání, neboť považoval za omluvitelný důvod podle § 86 o. s. ř. to, že se odpůrkyně