Input:

R 109/1954; Garance

č. 109/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Aj v otázke včasnosti podaného opravného prostriedku má súd z úradnej povinnosti zistiť skutkový stav a vykonať všetky podľa okolností prípadu potrebné dôkazy.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 4. júna 1954, Cz 165/54.)
Krajský súd v Košiciach odmietol ako oneskorenú sťažnosť navrhovateľov proti uzneseniu Okresného súdu v Košiciach z 20. marca 1951. Odmietnutie sťažnosti odôvodnil tým, že uznesenie okresného súdu bolo doručené 3. apríla 1951, ale sťažnosť bola podaná na poštovom úrade až 19. apríla 1951, teda po uplynutí 15 dňovej sťažnostnej lehoty (§§ 196,173 o. s. p.).
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon, toto uznesenie zrušil a krajský súd upravil, aby vo veci ďalej konal.
Z odôvodnenia:
Súd má v zmysle § 1 ods. 2, §§ 59 a 88 ods. 2 o. s. p. z úradnej povinnosti zistiť skutkový stav a vykonať všetky podľa okolností prípadu potrebné dôkazy aj v otázke včasnosti podaného opravného prostriedku.
Je síce pravda, že podľa