R 108/2018; Dědické řízení. Insolvence. Oddlužení. Uplatňování pohledávky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 108/2018 Sb. rozh.
Dědické řízení, Insolvence, Uplatňování pohledávky, Oddlužení
§ 1709 o. z., § 1706 o. z., § 5 písm. a) IZ, § 173 IZ, § 246 odst. 4 IZ
Nedošlo-li k odloučení pozůstalosti (§ 1709 o. z.) a je-li do soupisu majetkové podstaty (§ 205 insolvenčního zákona) zapsán majetek, který nabyl dlužník z dědictví, může věřitel pohledávky, která má původ v dluhu zůstavitele, k jehož zaplacení je nyní povinen dlužník, uplatnit toto své právo vůči dlužníkovi v insolvenčním řízení (§ 14 odst. 1 insolvenčního zákona).
Nabyl-li dlužník dědictví po zůstaviteli až v průběhu insolvenčního řízení v době po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek, není věřitel pohledávky, která má původ v dluhu zůstavitele, bez dalšího zbaven práva uplatnit ji též vůči dlužníkovi podáním přihlášky (§ 173 a násl. insolvenčního zákona). Insolvenční soud je povinen takového věřitele vyzvat, aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení dluhu zůstavitele vůči dlužníkovi a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít za to, že takové právo neuplatnil.
Věřitel pohledávky, která má původ v dluhu zůstavitele, má právo, aby jeho pohledávka byla uspokojena v insolvenčním řízení dlužníka (dědice) podle schváleného způsobu oddlužení nebo v konkursu způsobem stanoveným v insolvenčním zákoně, avšak jen do výše ceny nabytého dědictví.
(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 5. 2017, sen. zn. 4 VSPH 671/2017, ECLI:CZ:VSPH:2017:4.VSPH.671.2017.1)
Vrchní soud v Praze k odvolání České spořitelny, a. s., změnil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2017, sp. zn. KSPH 68 INS 258/2014-P9, tak, že se přihláška P9-1 věřitelky č. 10 České spořitelny, a. s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky věřitelky č. 10 Česká spořitelna, a. s. (dále jen „odvolatelka“; bod I. výroku), a konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).
2. V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 21. 3. 2014 (A-11) byl mj. zjištěn úpadek dlužníka M. Č. (dále jen „dlužník“), bylo povoleno jeho oddlužení a že současně byli jeho věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky do řízení, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 22. 4. 2014. Protože mu přihláška pohledávky odvolatelky byla doručena až dne 23. 1. 2017, postupoval soud prvního stupně dle § 185 insolvenčního zákona (dále jen „IZ“) a odmítl ji pro opožděnost. K tomu dodal, že si je vědom toho, že pohledávka odvolatelky vznikla až po uplynutí přihlašovací lhůty, jež je lhůtou konečnou, a že nejde o žádnou z výjimek, jako např. u zahraničního věřitele, u pohledávek za podstatou či pohledávek jim na roveň postavených nebo u nároků na náhradu škody způsobené trestným činem, jak plyne též z právních závěrů vyjádřených v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 10. 2015, sp. zn. 1 VSPH 1226/2015-P5-8.
II.
Odvolání a
 
 Nahoru