Input:

108/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 108/2013 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 24. dubna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 33 odst. 6, § 37 odst. 5 a § 38 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb. a vyhlášky č. 59/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1 odst. 2, § 2 písm. a) a j), § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 a 3, § 7, § 11 odst. 1 písm. a) a c), § 11 odst. 2, § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 4 písm. c), § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, příloze č. 8 části A první a šesté odrážce a v příloze č. 8 části B bodu 3 podbodu 8 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
3. V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1f zní:
„f) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1f, a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen „území Unie“),


1fNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).“.
4. V § 2 písm. h) se slova „Komisí Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.
5. V § 2 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 1g zní:
„i) dovozem - propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1g,


1gČl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008.“.
6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 5 odst. 3 písm. a), § 8 odst. 5, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. a) a b), § 13 odst. 2 písm. c) až e), § 13 odst. 3, § 14 odst. 1 a 2, § 15 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 4, § 20 odst. 1, § 22, § 23 odst. 5, § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, příloze č. 8 části B bodu 3 podbodech 1 až 4 a v příloze č. 8 části B bodu 4 podbodech 1 a 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovem „Unie“.
7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „uvedené ve zvláštních právních předpisech2a“ nahrazují slovy „uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2a“.
Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2aNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení