Input:

108/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti, platné do 30.9.1976 Archiv

č. 108/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti, platné do 30.9.1976
[zrušeno č. 50/1976 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro techniku
ze dne 13. prosince 1966
o oprávnění k projektové činnosti
Státní komise pro techniku stanoví v dohodě s ministerstvem financí a Ústřední radou odborů podle § 11 zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci, podle § 31 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Projektovou činností ve smyslu této vyhlášky se rozumí zpracovávání územních plánů a studií, projektové dokumentace staveb, úkolů typizace o experimentálního ověřování ve výstavbě a poskytování odborné pomoci při této činnosti.
(2) Činnost uvedená v odstavci 1 může být vykonávána jen na základě a v rozsahu uděleného oprávnění.1)
ČÁST PRVNÍ
Oprávnění k projektové činnosti
§ 2
(1) Oprávnění podle § 1 odst. 2 udělují organizacím v oboru své působnosti ministerstva, krajské národní výbory nebo jiné ústřední orgány (dále jen „ústřední orgány“) po předchozím projednání se Státní komisí pro techniku nebo se Slovenskou komisí pro techniku, má-li organizace sídlo na Slovensku.2)
(2) Organizacemi podle odstavce 1 se rozumějí samostatné projektové organizace nebo projektově inženýrské organizace, organizace s jinou hlavní činností než projektovou, útvary hlavního architekta a vysoké školy, popřípadě střední odborné školy technického směru.
(3) Ústřední orgán udělí organizaci oprávnění jen tehdy,
a) je-li způsobilá převzít odpovědnost vyplývající z projektové činnosti,
b) zaměstnává-li ve vedoucích a ostatních důležitých funkcích odborně způsobilé pracovníky s potřebnými kvalifikačními předpoklady,3)
c) je-li způsobilá v rozsahu požadovaného oprávnění odborně zabezpečovat komplexní technickoekonomické řešení projektových prací, včetně řešení souvisících územních vztahů, otázek životního prostředí a bezpečnosti práce.
§ 3
Postup při udělování oprávnění
(1) Organizace žádá o udělení oprávnění, popřípadě o změnu jeho rozsahu, nadřízený ústřední orgán. V žádosti uvede:
a) název a sídlo,
b) odborné zaměření (specializaci) a druh staveb, popřípadě prací, pro které bude oprávněná organizace provádět projektovou činnost,
c) jméno vedoucího a jména statutárních orgánů,4)
d) celkový počet pracovníků a jejich skladbu podle odborného zaměření v procentech,5)
e) jak splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 3.
(2) Ústřední orgán, pokud ji sám neodmítne, projedná žádost podle § 2 odst. 1. Předchozího projednání není však třeba, omezí-li ústřední orgán rozsah oprávnění organizace částkou do 250 000 Kčs ceny projektových prací pro jednotlivou stavbu (zakázku) a nejde-li přitom o zpracování územních plánů včetně studií a úkolů typizace a experimentálního ověřování ve výstavbě.
(3) Ústřední orgán zašle stejnopis uděleného oprávnění Státní komisi pro techniku a Státní bance československé; tyto orgány uvědomí též, zruší-li udělené oprávnění.
ČÁST DRUHÁ
Zadávání prací