Input:

108/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků, platné do 30.11.1965 Archiv

č. 108/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků, platné do 30.11.1965
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 26. října 1962
o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 186/1960 Sb. (školský zákon):
§ 1
Soukromé vyučování
(1)  Soukromé vyučování v oborech umění a cizích jazyků, které se provádí za úplatu, lze povolit jen tehdy, není-li vyučování v příslušném oboru zajištěno ve vzdělávacích zařízeních veřejných institucí.
(2)  Za soukromé vyučování podle odstavce 1 se nepovažují opakovací hodiny (kondice), které poskytují žáci a studenti škol jiným žákům a studentům.
§ 2
Soukromé vyučování v oborech umění
(1)  Oprávnění k soukromému vyučování v oborech umění může být uděleno pouze tomu, kdo
a)  již má oprávnění k soukromému vyučování v některém oboru umění a vykonává je nejméně deset let,
b)  má potřebnou odbornou způsobilost pro příslušný obor umění a
c)  je starší padesáti let.
(2)  Odbornou způsobilostí podle odstavce 1 se rozumí dokončené studium na příslušné umělecké škole nebo jinak získané vzdělání v příslušném oboru.
§ 3
Soukromé vyučování v oboru cizích jazyků
Oprávnění k soukromému vyučování v oboru cizích jazyků může být uděleno uchazeči, který dokončil studium příslušných jazyků na vysoké škole nebo jinak prokáže odbornou způsobilost k vyučování těmto jazykům.
Ustanovení společná
§ 4
(1)  Oprávnění k soukromému vyučování uděluje na žádost uchazeče okresní národní výbor, v jehož obvodu uchazeč působí nebo hodlá působit.
(2)  Uchazeči, kterým bylo povoleno soukromě vyučovat podle dosavadních předpisů, mohou požádat o udělení oprávnění podle této vyhlášky do tří měsíců ode dne počátku její