Input:

R 108/1956; Garance

č. 108/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak dedič tvrdí, že dedičské nároky dediča sú už, či čiastočne či celkom, uspokojené bezodplatnými poskytnutiami poručiteľa, ide o prípad celkom obdobný prípadu, keď dedič zapiera dedičské právo iného dediča, a postup podľa § 331 o. s. p. v takom prípade je preto oprávnený.
Pri úvahe, kto má byť upravený na podanie žaloby, treba z hľadiska § 331 ods. 2 o. s. p. uvážiť predovšetkým to, že dedičské právo a nároky zákonného dediča sa podávajú priamo zo zákona, takže sú v podstate nepochybné, kým započítacia povinnosť takéhoto dediča, v prípade, že sa zapiera, je pochybná.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. mája 1956, Cz 201/56.)
Dedičmi po neb. poručiteľovi boli jeho manželka M. B. a jeho deti, dcéry M. Š., A. H., A. P. a synovia P. a M. B., kým ako dedičstvo do súpisu boli uvedené dve role vo výmere 2.730 štv. siah a jeden vinohrad vo výmere 1079 štv. siah. Na pojednávaní dedičstva poručiteľove dcéry uviedli, že ich súrodenci P. a M. B. boli uspokojení už za poručiteľovho života, lebo dostali od neho spoločne jeho dom a okrem toho po 5 maď. jutár pôdy, teda dostali viac než by sa im ušlo ako ich dedičský podiel, berúc do úvahy celý poručiteľov majetok.
Spomenutí poručiteľovi synovia trvali na tom, aby sa im dostal primeraný podiel z dedičstva, lebo vraj uvedený majetok im dal otec preto, že ho živili a šatili. Žiadna dohoda dosiahnutá byť nemohla.
Štátne notárstvo v Leviciach upravilo dedičov P. a M. B., aby svoje dedičské právo uplatnili žalobou, na podanie ktorej určil 30 dňovú lehotu s tým, že bude pokračované v prejednávaní dedičstva bez ohľadu na spomenutých dvoch dedičov, ak v určenej lehote žalobu nepodajú. V odôvodnení sa uvádza, že ide o námietku započítacej povinnosti poručiteľových synov podľa § 533 obč. zák., v dôsledku ktorej je sporné, či poručiteľovi synovia majú nejaký nárok na dedičstvo po ňom; upravení na podanie žaloby boli poručiteľovi synovia, keďže vraj ich nárok sa javí so zreteľom na to, čo už dostali, menej pravdepodobným.
Krajský súd v Nitre na sťažnosť dedičov upravených na podanie žaloby zrušil uznesenie štátneho notárstva a upravil ho na nové konanie a rozhodnutie. V odôvodnení sa uvádza, že dedičské právo sťažovateľov nie je sporné a vznesenie námietky