Input:

108/1953 Sb., Vládní nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva, platné do 31.12.1957 Archiv

č. 108/1953 Sb., Vládní nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva, platné do 31.12.1957
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. prosince 1953
o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Oddíl I.
Fondy dlouhodobého úvěru pro výrobní družstva.
§ 1.
(1)  Pro poskytování dlouhodobých úvěrů výrobním družstvům a jejich krajským svazům zřizují se při krajských svazech výrobních družstev krajské fondy dlouhodobého úvěru (dále jen „krajské fondy”).
(2)  Pro vyrovnávání přebytků a nedostatků prostředků krajských fondů zřizuje se při Ústředním svazu výrobních družstev v Praze ústřední fond dlouhodobého úvěru (dále jen „ústřední fond”).
(3)  Ústřední fond vykonává své úkoly na Slovensku prostřednictvím slovenského fondu dlouhodobého úvěru (dále jen „slovenský fond”), který se zřizuje při Slovenském svazu výrobních družstev v Bratislavě.
§ 2.
(1)  Jmění každého fondu vede ve své účetní evidenci odděleně od ostatního svého jmění ten svaz výrobních družstev, při němž byl fond zřízen; tento svaz rozhoduje o používání prostředků fondu.
(2)  Prostředky fondů jsou výlučně uloženy u Investiční banky, která je spravuje a kontroluje jejich použití podle směrnic ministerstva financí vydaných v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev.
§ 3.
(1)  Ústředně spravované záruční fondy výrobních družstev stávají se součástí jmění ústředního (slovenského) fondu.
(2)  Výrobní družstva jsou povinna odvádět pro účely fondů příspěvky z čistého zisku počínajíc ziskem za rok 1953 a ukládat u nich přebytky vlastních prostředků.