Input:

108/1951 Sb., Zákon o organisaci národohospodářské evidence, platné do 27.9.1961 Archiv

č. 108/1951 Sb., Zákon o organisaci národohospodářské evidence, platné do 27.9.1961
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o organisaci národohospodářské evidence.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  K plánování a řízení národních hospodářství je třeba jednotné soustavy národohospodářské evidence.
(2)  Jednotnou soustavu národohospodářské evidence tvoří evidence operativně-technická, evidence účetní a statistika.
§ 2.
(1)  Organisovat jednotnou soustavu národohospodářské evidence patří do působnosti vlády.
(2)  Orgánem vlády pro obor statistiky je státní úřad statistický, který též usměrňuje operativně-technickou evidenci v resortech. V čele státního úřadu statistického je předseda, kterého jmenuje president republiky na návrh vlády.
(3)  Účetní evidenci řídí ministerstvo financí. Typové vzory účetní evidence, typové výkazy a směrnice k jejich používání schvaluje ministerstvo financí v dohodě se státním úřadem statistickým.
§ 3.
(1)  Státní úřad statistický a orgány jemu podřízené tvoří jednotnou centralisovanou soustavu. Jako orgány státního úřadu statistického se zřizují slovenský statistický úřad, krajská služba státního úřadu statistického a okresní služba státního úřadu statistického. Slovenský statistický úřad je přímo podřízen státnímu úřadu statistickému.
(2)  Všechny orgány státního úřadu statistického jsou ve své činnosti nezávislé na orgánech lidové správy.
§ 4.
Státní úřad statistický předkládá vládě včas správné a vědecky zdůvodněné zprávy a rozbory o plnění jednotného hospodářského plánu, o rozvoji národního hospodářství a kultury, o stavu hmotných zdrojů národního hospodářství a jejich využití a o reservách umožňujících překračování plánu.
§ 5.
(1)  Závody, podniky, úřady, organisace, instituce, majitelé soukromých hospodářství nebo závodů, jakož i všichni obyvatelé jsou povinni podávat správně, pravdivě a včas všechny údaje a zprávy, které od nich budou požadovat orgány evidence a statistiky k účelům národohospodářské evidence.
(2)  Orgány evidence a statistiky mají v oboru své působnosti