Input:

107/2024 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 107/2024 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 6. března 2024,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. I
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 34/2021 Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 1/2024 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 12 se slova „oprávněná k poradenské činnosti” nahrazují slovy „poskytující poradenskou činnost”, slova „nebo k” se nahrazují slovy „a v souvisejících otázkách nebo poskytující” a slova „službám v oblasti fúzí a koupě obchodních závodů9” se nahrazují slovy „služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci”.
Poznámka pod čarou č. 9 se včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou zrušuje.
2. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo” nahrazují slovy „loterie nebo binga, které nejsou provozovány dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, nebo provozovatele”.
3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:
„n)  osoba oprávněná vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „insolvenční správce”) nebo osoba oprávněná vykonávat činnost restrukturalizačního správce (dále jen „restrukturalizační správce”),
o)  obchodník s drahými kovy nebo drahými kameny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu při obchodu v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.”.
4. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „ve smyslu trestního zákona15” nahrazují slovy „podle trestního zákoníku”.
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
5. V § 4 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:
„(13)  Zemí původu se pro účely tohoto zákona rozumí u
a)  fyzické osoby každý stát,
1.  jehož je státním příslušníkem,
2.  v němž je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, nebo
3.  v němž má bydliště déle než 1 rok,
b)  podnikající fyzické osoby