107/1999 Sb., Zákon o jednacím řádu Senátu, ve znění účinném k 1.1.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 107/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. května 1999
o jednacím řádu Senátu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
172/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 51 novelizačních bodů, včetně příloh
625/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 146 mění odst. 1
162/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění nadpis části dvanácté, § 119a odst. 3, § 119d odst. 2, § 119f odst. 3; vkládá nové § 119i až 119s
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, nadpis části sedmnácté a přílohu č. 2; ruší § 133 a 134
275/2012 Sb.
(k 8.3.2013)
mění § 136, § 137, § 138 a § 139
16/2015 Sb.
(k 19.2.2015)
mění § 71 odst. 2, § 105, § 107, § 109 odst. 1, § 122, § 131 a část dvacátou; vkládá § 120a a § 130a až § 130c
16/2015 Sb.
(k 21.3.2015)
v příloze č. 1 ruší větu ve vzoru průkazu senátora
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 41 odst. 1; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Jednací řád Senátu upravuje postavení senátorů, senátorských klubů, orgánů a funkcionářů Senátu, pravidla jednání Senátu a jeho orgánů.
(2) V rámci tohoto zákona může Senát upravit usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Senátu a jeho orgánů.
ČÁST DRUHÁ
SENÁTOŘI
Mandát senátora
§ 2
Mandát senátora vzniká zvolením.1)
§ 3
Senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi Senátu.2) Brání-li mu závažné okolnosti, aby se mandátu vzdal tímto způsobem, může tak učinit doručením notářského zápisu o svém prohlášení, že se vzdává mandátu, předsedovi Senátu; mandát však nezaniká, bylo-li prohlášení učiněno více než 30 dnů před doručením. Senátor, který se vzdal mandátu, již nemůže vzít své prohlášení zpět.
§ 4
Slib senátora
Senátor skládá na první schůzi Senátu, které se zúčastní, slib předepsaný Ústavou.3) Učiní tak pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Předsedající dá před tím znění slibu přečíst. Složení slibu potvrdí senátor svým podpisem.
§ 5
Průkaz senátora
(1) Senátor obdrží průkaz senátora opatřený fotografií, razítkem Senátu a podpisem předsedy Senátu. Vzor průkazu senátora je uveden v příloze č. 1 tohoto zákona.
(2) Průkaz senátora osvědčuje, že jeho držitel je členem Senátu, má práva a povinnosti senátora, a slouží rovněž jako osobní průkaz senátora potvrzující jeho totožnost.
Zánik mandátu senátora
§ 6
Mandát senátora zaniká4)
a) odepřením slibu senátora nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období senátora,
c) prohlášením senátora na schůzi Senátu, kterým se vzdává mandátu, nebo okamžikem doručení notářského zápisu o vzdání se mandátu (§ 3) do rukou předsedy Senátu,
d) okamžikem, kdy nastala okolnost, která má za následek ztrátu volitelnosti senátora,
e) dnem, kdy se senátor ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí senátora stanoví Ústava nebo zákon.
§ 7
Začal-li senátor vykonávat funkci, která je ze zákona s výkonem funkce senátora neslučitelná, oznámí to neprodleně předsedovi Senátu.
§ 8
V pochybnostech o ztrátě volitelnosti a v pochybnostech o neslučitelnosti funkce s výkonem funkce senátora se postupuje podle zvláštního zákona.5)
§ 9
Postup v případě, kdy mandát senátora zanikl v průběhu jeho volebního období, upravuje zvláštní zákon.6)
§ 10
Neslučitelnost funkcí v Senátu a jeho orgánech s funkcí člena vlády
Senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou nebo místopředsedou Senátu ani členem jeho výboru nebo komise.7) Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy Senátu anebo členství ve výboru nebo v komisi Senátu končí dnem , kdy byl senátor jmenován členem vlády.
§ 11
Účast na činnosti Senátu a jeho orgánů
(1) Senátor se účastní schůzí Senátu a jeho orgánů, kterých je členem, a jejich jednání.
(2) Nemůže-li se senátor zúčastnit schůze Senátu nebo jeho orgánu, omluví se předsedovi Senátu nebo předsedovi toho orgánu, o jehož schůzi jde.
(3) Senátor se omluví tak, aby byl podle povahy věci o omluvě zpraven předseda Senátu nebo předseda toho orgánu, o jehož schůzi jde, pokud možno před počátkem schůze nebo její části, na kterou se
 
 Nahoru