Input:

107/1967 Sb., Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu, platné do 30.6.1970 Archiv

č. 107/1967 Sb., Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu, platné do 30.6.1970
[zrušeno č. 33/1970 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. listopadu 1967
o zabezpečení vztahů organizace ke státnímu rozpočtu
Vláda Československé socialistické republiky podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 18 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, k provedení ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, a opírajíc se o dosavadní předpisy o národních výborech, nařizuje:
ČÁST I
Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu
§ 1
(1) Národní výbory jako orgány státní správy se bezprostředně a aktivně podílejí na provádění jednotné finanční politiky státu, na správě a kontrole příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tuto svou činnost zaměřují především na upevňování finančních vztahů organizací k ústřednímu rozpočtu a tím přispívají k rovnovážnému vývoji národního hospodářství.
(2) K dosažení tohoto cíle národní výbory zejména kontrolují, jak ústředně řízené hospodářské, družstevní a ostatní organizace plní své povinnosti uložené jim zvláštními předpisy upravujícími vztahy ke státnímu rozpočtu.
(3) Národní výbory při výkonu této své působnosti (odstavce 1 a 2) soustavně pečují o prohlubování a upevňování finanční kázně a zásad jednotné finanční politiky v oblasti státních financí. Zároveň poskytují organizacím, pokud jde o jejich vztahy k ústřednímu rozpočtu, odbornou pomoc s cílem předcházet vzniku nedostatků a závad.
§ 2
(1) Okresní národní výbory vykonávají správu a kontrolu daně z obratu a ostatních daní a poplatků, plynoucích do ústředního rozpočtu.
(2) Okresní národní výbory vykonávají u organizací kontrolu.
a) provádění a placení odvodů do ústředního rozpočtu1) a na zvláštní účty odvodů,
b) způsobu používání finančních nástrojů na úseku zahraničního obchodu,
c) používání dotací a subvencí ze státního rozpočtu a plnění povinností vyplývajících z jiných vztahů ke státnímu rozpočtu.
(3) Okresní národní výbory plní další úkoly, uložené jim zákonem na úseku vztahů organizací ke státnímu rozpočtu.
§ 3
Krajské národní výbory řídí v oblasti zabezpečování vztahů organizací ke státnímu rozpočtu okresní národní výbory a metodicky i odborně jim pomáhají. Ve složitých případech mohou s přihlédnutím k hlediskům účelnosti a hospodárnosti vykonávat kontrolu finančních vztahů na některých úsecích uvedených v § 2.
§ 4
Finančně-daňové revize
(1) Národní výbory provádějí v organizacích v rámci své kontrolní pravomoci finančně-daňové revize.
(2) Revize jsou zaměřeny na plnění daňových a jiných finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a dodržování zásad státní finanční politiky, aniž zasahují do pravomoci vedení organizací při jejich socialistickém podnikání.
§ 5
(1) Pro výkon úkolů uvedených v § 1 až 4 zřizují okresní a krajské národní výbory odbory státních financí.
(2) Vedoucí odborů státních financí krajských národních výborů jsou ustanovováni (odvoláváni) po projednání s ministrem financí (na