Input:

107/1965 Sb., Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu, platné do 31.12.1978 Archiv

č. 107/1965 Sb., Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu, platné do 31.12.1978
[zrušeno č. 140/1978 Sb.]
Vyhláška
Ústřední správy energetiky
ze dne 20. října 1964
o dodávce elektřiny obyvatelstvu
Ústřední správa energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 18 odst. 1 zák. č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu, a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon):
Oddíl I
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato vyhláška stanoví podmínky, za nichž energetický podnik (dále jen „dodavatel“) dodává elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny obyvatelstvu a jiným než socialistickým organizacím (dále jen „odběratelé“).
Oddíl II
Přihláška k odběru
§ 2
(1) Odběratel, který hodlá odebírat elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, předloží dodavateli přihlášku k odběru elektřiny; tiskopis této přihlášky si vyžádá u dodavatele nebo u organizace oprávněné provádět montáž odběrných elektrických zařízení.
(2) Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna a vlastnoručně podepsána odběratelem a vlastníkem nemovitosti. Jestliže je v domovním objektu elektřina odebírána alespoň jedním oprávněným odběratelem, není třeba ke zřízení a připojení odběrného elektrického zařízení pro dalšího odběratele souhlasu vlastníka nemovitosti.
(3) Přihláška k odběru musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace o odborném provedení montáže odběrných elektrických zařízení.1)
§ 3
(1) Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu na přihlášce. Jestliže přihlášku podepsala za odběratele neoprávněná osoba, je povinna odebranou elektřinu zaplatit osoba uvedená na přihlášce jako odběratel, pokud neprokáže, že elektřinu odebral někdo jiný.
(2) Dodavatel je oprávněn kdykoli přezkoušet u odběratele správnost údajů uvedených v přihlášce. Nedostatečně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku vrátí odběrateli k doplnění s upozorněním na závadu.
(3) Současně s přihláškou předloží odběratel potvrzení o zaplacení konečného vyúčtování za odběr elektřiny organizaci spojů ve svém předchozím bydlišti za období bezprostředně předcházející datu přihlášky. V případě, že v předchozím bydlišti nebyl odběratelem elektřiny, uvede tuto okolnost v přihlášce.
§ 4
(1) Smlouva o dodávce elektřiny vzniká potvrzením přihlášky dodavatelem.
(2) Dodavatel potvrdí přihlášku odběrateli zpravidla při jejím odevzdání; může si však k potvrzení vyhradit přiměřenou lhůtu potřebnou k přezkoumání provozních možností dodávky.
(3) Dodavatel je povinen uskutečnit dodávku elektřiny odběrateli podle smlouvy v mezích svých provozních možností co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů.
(4) Připojení spotřebičů zvlášť citlivých na napětí nebo frekvenci vyžaduje zvláštního ujednání.
§ 5
(1) Dodavatel dodává elektřinu za ceny podle jednotných všeobecných sazeb platných pro prodej elektřiny v drobném.2)
(2) Odběratel navrhne v přihlášce sazbu podle účelu, k němuž hodlá odebírat elektřinu a podle příslušných předpisů o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném.
(3) Nejsou-li splněny podmínky pro přiznání požadované sazby, stanoví odpovídající sazbu dodavatel nejpozději při