Input:

č. 107/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 107/1957 Sb. rozh. obč.
Výživné je za podmínek ustanovení § 251 o. s. ř. určit i pro nezletilé dítě umístěné v dětském domově. Výživné dítěti takto stanovené považuje se v takovém případě za vlastní příjem dítěte.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. června 1957, Cz 267/57.)
V opatrovnické věci nezl. Marcely N., narozené 16. dubna 1949, určil lidový soud v Jilemnici usnesením z 26. října 1956 výživné v částce 90 Kčs měsíčně, které je otec dítěte povinen platit od 1. listopadu 1956. Podle rozhodnutí soudu má otec platit výživné do státního dětského domova v L., kde je nezletilá ve výchově.
Proti tomuto usnesení stěžovala si úřadovna ochrany mládeže potud, pokud soud určil výživné od prvého dne v měsíci následujícím po vydání usnesení, stěžovala si dále proti nízké výměře výživného a proti tomu, že lidový soud neurčil, komu má být výživné odesíláno.
Proti usnesení lidového soudu stěžoval si otec dítěte a znovu tvrdil, že není otcem nezletilého dítěte.
Krajský soud v Liberci zrušil usnesení lidového soudu i řízení jemu předcházející. Své rozhodnutí opřel o § 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť výkonný orgán národního výboru vyměřující ošetřovně nepotřebuje podle jeho názoru pro své rozhodnutí žádné soudní opatření, ježto zákonná vyživovací povinnost otce dítěte vyplývá přímo ze zákona.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením krajského soudu v Liberci byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle spisu rodiče dítěte spolu nežijí a jejich manželství bylo rozloučeno rozsudkem ze dne 17. září 1948. Nežijí-li rodiče dítěte spolu a neplní-li k dítěti vyživovací povinnost, vzniká soudu úkol, aby zahájil řízení podle § 251 o. s. ř. a výživné určil. Názor krajského soudu, že k určení výživného nemůže dojít proto, že dítě je v dětském domově, kde za opatřování osobních potřeb dítěte se platí ošetřovně, jež vyměřují jen národní výbory, není správný. .
Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem je určen výdělečnými a majetkovými možnostmi rodičů a potřebami dětí. Je tedy základ rozhodný pro určení výživného jiný, než základ, podle kterého dochází k vyměření ošetřovného, jež se platí za děti umístěné v dětských domovech. Výkonný orgán rady národního výboru vyměří ošetřovně jen tehdy, jestliže poplatek nebyl správně a včas zaplacen, nebo požádá-li o to poplatník (§ 60 vyhl. min. fin. č. 234/1953 Ú. 1.). Podle směrnic o jednotné úpravě ošetřovného v dětských domovech (pro děti ve věku od 1 do 3 let směrnic min. zdrav, poř. č. 149/1953 Sb. ob. pro KNV, pro děti starší směrnice min. školství a kultury poř. č.