Input:

č. 107/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 107/1955 Sb. rozh. obč.
Omezení důchodu podle § 71 odst. 8 zák. o nár. poj. na 85 % průměrného ročního výdělku platí i pro pracující důchodce, jimž jsou poskytovány výhody vládního nařízení č. 49/1951 Sb., kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění, a i pro zaměstnance, o nichž mluví ustanovení § 5 cit. vlád, nařízeni.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 24. května 1955, Cz 194/55.)
Odpůrce Státní úřad důchodového zabezpečení přiznal výměrem z 5. února 1954 navrhovateli starobní důchod od 1. března 1954 ve výši 1646 Kčs měsíčně. Při výpočtu důchodu byly stanoveny zvyšovací částky za dobu 2 roků po 4 % a celkový důchod byl omezen na 85 % průměrného ročního výdělku. Navrhovatel se domáhal přiznání zvyšovacích částek ve výši 4 % za dobu 3 roků bez ohledu na to, že důchod by takto překročil hranici 85 % průměrného ročního výdělku podle § 71 odst. 8 zák. o nár. poj.
Lidový soud civilní v Praze jednaje o opravném prostředku navrhovatelově proti uvedenému výměru vyhověl opravnému prostředku a přiznal navrhovateli nárok na důchod vyšší než je 85 % průměrného ročního výdělku navrhovatelova.
Krajský soud v Praze odvolání Státního úřadu důchodového zabezpečení nevyhověl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudky obou soudů byl porušen zákon, oba rozsudky zrušil a uložil lidovému soudu, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 9 vl. nař. č. 49/1951 Sb., kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění, stanoví, že pokud není v torhto nařízení uvedeno jinak, platí pro pracující důchodce předpisy zákona o národním pojištění č. 99/1948 Sb. ve znění zákona č. 269/1949 Sb. Podle § 71 odst. 8 zák. o nár. poj. starobní důchod vyměřený podle § 71 odst. 1–7 téhož zákona činí nejvýše 85 % průměrného ročního výdělku. Použití ustanovení § 71 odst. 8 zák. o nár. poj. není vládním nařízením č. 49/1951 Sb. vyloučeno ani pro zaměstnance, kteří po 60. roce věku setrvají v zaměstnání, ačkoli by jinak měli nárok na starobní