Input:

107/1947 Sb., Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic Archiv

č. 107/1947 Sb., Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic
ZÁKON
ze dne 29. května 1947
o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cizinec, který neoprávněně vstoupí na území Československé republiky, bude potrestán - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem pokutou do 50 000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) činiti více než 6 měsíců.
§ 2.
(1)  Vstoupí-li na území Československé republiky neoprávněn osoba národnosti německé nebo maďarské, která pozbyla československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, a která byla z Československé republiky odsunuta nebo přestěhována anebo se z ní dobrovolně vystěhovala, po případě uprchla (v dalším jen „vystěhovaný Němec nebo Maďar”), bude potrestána - nejde-li o čin přísněji trestný - okresním národním výborem vězením (uzamčením) do 6 měsíců a pokutou do 50 000,- Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než 6 měsíců. V trestním nálezu může býti vysloveno, že potrestaný odpyká trest na svobodě zcela nebo zčásti v donucovací pracovně.
(2)  Potrestání podle odstavce 1 je důvodem pro vyhoštění z území Československé republiky.
§ 3.
(1)  Kdo ubytuje (poskytne přístřeší) nebo zaměstná vystěhovaného Němce nebo Maďara nebo mu jakýmkoliv jiným způsobem umožní nebo usnadní pobyt na území Československé republiky nebo mu poskytne pomoc při neoprávněném přechodu státních hranic, ač ví, že jde o takovou osobu,