Input:

106/2015 Sb., Nařízení vlády o oborech státní služby Archiv

č. 106/2015 Sb.
[zrušeno č. 1/2019 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. dubna 2015
o oborech státní služby
Vláda nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Obory státní služby
Obory státní služby jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní služby.
2. Nařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 106/2015 Sb.
 
Obory státní služby
1.
Finance
(zejména fiskální politika, státní rozpočet, státní závěrečný účet, státní pokladna, finanční hospodaření, veřejno správní kontrola mimo oblasti spadající do oboru státní služby Audit, správa cen, správa účetnictví, správa dotací a návratných finančních výpomocí)
2.
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
(zejména daňová politika, rozvoj soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, správa daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, převádění vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, oceňování pro potřeby správy daní, daňové poradenství)
3.
Audit
(zejména interní audit, veřejnosprávní kontrola podle § 7 zákona o finanční kontrole, audit podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, přezkum hospodaření územních samosprávných celků)
4.
Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
5.
Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
(zejména ochrana zahraničních investic, členství v mezinárodních finančních a ekonomických organizacích a jejich orgánech, koordinace příjmu zahraniční pomoci, podpora a financování vývozu)
6.
Loterie a jiné podobné hry
7.
Finanční trh
8.
Ekonomická ochrana státu
(zejména zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
9.
Zahraniční vztahy a služba
(zejména zahraniční politika, diplomatická služba, konzulární služba, rozvojová a humanitární pomoc)
10.
Školství, výchova a vzdělávání
11.
Mládež, tělovýchova a sport
12.
Výzkum, vývoj a inovace
13.
Umění
14.
Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
15.
Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb
16.
Církve a náboženské společnosti
17.
Ochrana práv duševního vlastnictví
18.
Média, audiovize, regulace vysílání
19.
Nepojistné sociální dávkové systémy
20.
Sociální služby a sociální práce
21.
Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika
22.
Sociální pojištění
23.
Lékařská posudková služba
24.
Zaměstnanost
25.
Pracovněprávní vztahy
26.
Platy, mzdy a jiné odměny za práci
27.
Bezpečnost práce
28.
Zdravotnictví a ochrana zdraví
29.
Legislativa a právní činnost
30.
Lidská práva
31.
Vnitřní pořádek a bezpečnost státu
32.
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
33.
Systém veřejné správy
(zejména koordinace organizace a výkonu veřejné správy, poskytování informací o činnosti vykonavatelů veřejné správy)
34.
Všeobecná vnitřní správa
35.
Archivnictví a spisová služba
36.
Informační a komunikační technologie