Input:

106/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži Garance

č. 106/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
[zrušeno nepřímo č. 519/1991 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 10. listopadu 1967
o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži, ve znění zákona č. 116/1965 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 2a zní:
„(1) Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje též hospodářské spory o náhradu škody mezi organizacemi a orgánem hospodářského řízení v případech, kdy podle zvláštních předpisů tento orgán za škodu odpovídá.1
(2) Vláda může stanovit, ve kterých dalších případech hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje spory mezi orgány hospodářského řízení a organizacemi, vznikající při řízení.“
2. § 13 včetně nadpisu zní:
„Státní arbitráž Československé socialistické republiky.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky projednává a rozhoduje
a) předsmluvní a majetkové spory, v nichž alespoň jednou ze stran je ústřední (oblastní) orgán nebo alespoň jedna ze stran je podřízena ministerstvu národní obrany nebo ministerstvu vnitra,
b) předsmluvní a majetkové spory, jejichž předmětem jsou dodávky vojenské techniky nebo pro vojenskou techniku anebo dodávky v oboru státních rezerv,
c) spory o základní podmínky dodávky,
d) spory uvedené v § 2a
- v nichž jednou ze stran je ústřední (oblastní) orgán, národní výbor nebo družstevní organizace,
- mezi orgány a organizacemi řízenými ministerstvem (ústředním orgánem), při němž