Input:

106/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 106/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád, platné do 31.12.1974
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 29. prosince 1963,
kterou se vydává celní silniční řád
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady podle § 54 písm. a) celního zákona č. 36/1953 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Základní ustanovení
V silniční dopravě ve styku s cizinou platí obecné celní předpisy,1) pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.
§ 2
Práva a povinnosti orgánů celní správy v silniční dopravě
(1)  Při výkonu celní kontroly nesmí být silniční provoz rušen větší měrou než je nezbytně nutno.
(2)  Orgány celní správy mohou na základě služebního příkazu celnice doprovázet dopravní prostředky na úseku mezi státními hranicemi a pohraniční celnicí a je-li nutno i na těch silnicích ve vnitrozemí, které navazují na polní cestu. Dopravce je povinen tento orgán doprovázeným vozidlem dopravit bezplatně na místo projednání zavazadel nebo zboží.
§ 3
Povinnosti zaměstnanců provozovatelů silniční dopravy
(1)  Provozovatelé silniční dopravy a jejich zaměstnanci jsou povinni řídit se při celním projednání osob a zboží pokyny celních orgánů, dávat jim potřebná vysvětlení a umožnit jim nahlédnout do listin týkajících se přepravovaného zboží.
(2)  Nemohou-li osoby, které dopravují zboží, provést pomocné práce při celním řízení (skládání, nakládání, vybalování a zabalování zboží aj.) vlastními silami, jsou povinny zařídit jejich provedení na svůj náklad podle pokynů celnice.
(3)  Zaměstnanci tuzemských provozovatelů silniční dopravy jsou dále povinni dbát zájmů celní správy. Zejména jsou povinni oznamovat celní správě porušení celních předpisů, které při provozu zjistí, a odstraňovat na upozornění celních orgánů závady, jež by mohly způsobit národohospodářské škody.
ČÁST DRUHÁ
§ 4
Celní cesty
(1)  Silniční dopravní prostředky mohou přestupovat státní hranice jen po celních cestách. Pro jednotlivé případy může však silniční celnice povolit v dohodě s příslušnými orgány ministerstva vnitra přestup státních hranic mimo celní cestu.
(2)  Pohraniční celnice může uložit osobám, které dopravují silničními vozidly zboží přes hranice (dále jen „dopravce”), aby při jízdě od celnice na místo určení, popřípadě při průvozu zboží tuzemskem, použily cesty stanovené celnicí, a to bez průtahu, beze změny nákladu a bez odbočení.
(3)  Pohraniční celnice může, souhlasí-li příslušný orgán ministerstva vnitra, povolit dopravci, aby zboží bylo pod celním dohledem na státních hranicích překládáno z cizozemských dopravních prostředků na tuzemské nebo naopak.
§ 5
Jízdní řády
Tuzemské i cizozemské dopravní podniky, které provozují pravidelnou hromadnou dopravu osob přes státní hranice silničními vozidly, jsou povinny upravit jízdní řád tak, aby celnice měla dostatek času k provedení celního řízení. Jízdní řád a každou jeho změnu jsou povinny oznámit včas pohraniční celnici.
§ 6
Pracovní doba
(1)  Silniční celnice stanoví pracovní dobu tak, aby vyhovovala potřebám dopravy. Je-li toho třeba, může být zavedena i nepřetržitá pracovní doba.
(2)