Input:

106/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě Garance

č. 106/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. října 1962
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
Dne 8. května 1961 byla v Rabatu podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě.
Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 13. září 1961, což bylo sděleno marocké straně nótou ze dne 5. června 1962. Marocký král ratifikoval Dohodu dne 19. července 1962, což bylo oznámeno nótou ze dne 19. září 1962.
Podle ustanovení článku 21 vstoupila Dohoda v platnost dne 19. října 1962.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a
Vláda Jeho veličenstva marockého krále
vedeny přáním napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi Československou socialistickou republikou a Marokem a uskutečňovat v této oblasti co nejširší mezinárodní spolupráci,
přejíce si uplatňovat v této dopravě zásady a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu, označené dále jako „Úmluva”,
dohodly se takto:
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Smluvní strany si poskytují vzájemně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení mezinárodních civilních leteckých spojů uvedených v Příloze.
Článek 2
Při uskutečňování této Dohody a její Přílohy:
a)  výraz „území” bude mít význam stanovený článkem 2 Úmluvy,
b)  výraz „letecké úřady” znamená:
-  pokud jde o Maroko, ministerstvo veřejných prací, Ředitelství pro letectví,
-  pokud jde o Československou socialistickou republiku, ministerstvo dopravy a spojů, letecký odbor,
c)  výraz „určený letecký podnik” znamená podnik pro leteckou dopravu, který jedna smluvní strana podle článku 17 písemně označí jako podnik oprávněný k provozování služeb dohodnutých v rámci této Dohody,
d)  výraz „palubní zařízení”, „palubní zásoby” a „náhradní součástky” budou mít význam uvedený v definicích podle Přílohy 9 Úmluvy.
Článek 3
V zájmu zamezení jakýchkoliv diskriminačních opatření a v zájmu zajištění úplné rovnosti v zacházení dohodly se smluvní strany, že:
a)  daně nebo jiné poplatky a dávky vybírané každou smluvní stranou za používání letišť a jiných leteckých zařízení na jejím území letadly druhé smluvní strany nesmějí být vyšší než ty, které jsou placeny za vlastní letadla stejného typu používaná k podobným mezinárodním službám,
b)  s výhradou dodržování předpisů příslušné smluvní strany:
1. letadla používaná určenými leteckými podniky jedné smluvní strany, jež vstoupí na území druhé smluvní strany, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, palubní zařízení, palubní zásoby a vůbec materiál určený výlučně k použití v letadle, dovezené a vyvezené těmito letadly budou na tomto území osvobozeny od celních poplatků a od jiných poplatků a dávek, jež se platí za zboží při dovozu, vývozu nebo