Input:

č. 106/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 106/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Ztráta oka, která podle znaleckého posudku má za následek ztrátu prostorového vidění a znesnadňuje všeobecné životní podmínky, neznamená značné ztížení životních podmínek podle § 2 odst. 3 vyhl. č. 250/1956 Ú. 1.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uher. Hradišti z 6. prosince 1957, 4 Co 58/5.7)
Navrhovatel byl v době, kdy byl v základní vojenské službě, při návratu z povolené vycházky pobit bezdůvodně vojíny, při čemž mu praskla céva na levém oku. Způsobilo to oslepnutí na toto oko. Šlo o to, zda navrhovatel má nárok na invalidní zaopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 164/1946 Sb. (§ 80 odst. 2 zák. č. 55/ 1956 Sb.).
Lidový soud v Uh. Hradišti nárok nepřiznal.
Krajský soud rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 zák. č. 55/1956 Sb. nutno zkoumat, zda navrhovatel nemá nárok na dávku podle zákona č. 55/1956 Sb., zejména podle § 35 tohoto zákona, i když teprve od 1. 1. 1957. Ustanovení § 80 cit. zák. se vztahuje na všechny dávky podle tohoto zákona a tudíž také i na dávku podle § 35 cit. zák. Uplatnění nároku na invalidní zaopatření podle zákona č. 164/1946 Sb. nutno od 1.1. 1957 považovat u příslušníků ozbrojených sil, kteří nejsou účastni důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů, za uplatnění nároku na invalidní nebo částečný invalidní důchod podle § 34 nebo § 35 zák. č. 55/1956 Sb.
Podle § 35 cit. zák. by měl navrhovatel nárok jenom v tom případě, kdyby se stal v době, kdy vykonával vojenskou službu, invalidním nebo částečně invalidním následkem úrazu nebo onemocnění za okolností jiných, než jsou uvedeny v § 34 odst. 1 cit. zák. U navrhovatele jde sice o úraz za doby výkonu základní vojenské služby ve smyslu tohoto ustanovení, nejde však ani o částečnou invaliditu. Nejsou totiž splněny předpoklady § 2 odst. 1 a 3 vyhl. č. 250/1956 Ú. 1.
Odstavec první § 2 vyhl. č. 250/1956 Ú. 1. vytyčuje jako společnou podmínku oběma případům uvedeným pod lit. a) a b) trvalé zhoršení zdravotního stavu působící podstatný pokles výdělku zaměstnance, při čemž je pracovní způsobilost zaměstnance omezena způsobem uvedeným pod lit. a) a b). Podmínkou nároku na částečný invalidní důchod podle § 2 odst. 1 cit. vyhl. je, aby nastala ztráta nebo podstatný pokles výdělku a aby tato okolnost byla v příčinné souvislosti s nepříznivým zdravotním stavem a okolností, že navrhovatel pro takový stav může vykonávat jen méně kvalifikované zaměstnání, nebo původní nebo jiné stejně kvalifikované jen za podstatně ulehčených pracovních podmínek. Tyto podmínky