Input:

R 105/1967; Spoluvlastnictví Garance

č. 105/1967 Sb. rozh.
K dosahu vyhlášky ministerstva financií č. 73/1964 Zb. a ocenenie nehnuteľnosti pre potrebu vyporiadania spoluvlastníctva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. mája 1967, 4 Cz 54/67.)
Okresný súd v Trebišove so sídlom v Sečovciach zrušil spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam, zapísaným vo vl. č. 95 poz. knihy pre kat. územie K. p. č. 91, 92, 93, 94, 95 a prikázal nehnuteľnosti do vlastníctva žalobkyne, ktorej súčasne uložil zaplatiť jednotlivým žalovaným za ich spoluvlastnícke podiely ako náhradu peňažné čiastky, zodpovedajúce výške ich podielov.
Krajský súd v Košiciach napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom najvyššieho súdu, že rozsudkami okresného a krajského súdu bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Z odôvodnenia:
Pokiaľ súdy vychádzali pri výpočte výšky náhrady žalovaným za ich spoluvlastnícke podiely z ocenenia predmetných nehnuteľností z predpisov vyhl. č. 73/1964 Zb., porušili zákon.
Zo spisu vychádza najavo, že predmetom spoluvlastníctva bol rodinný domček, stavebný pozemok so záhradou, pričom pre účely vyporiadania spoluvlastníctva bola vzatá do úvahy tiež hodnota trvalých porastov a studne.
Možno súhlasiť so závermi súdov oboch stupňoch, že nebolo možné spoluvlastníctvo reálne rozdeliť. Potom, pravda, bolo nutné postupovať podľa ďalších alternatív, naznačených v ustanovení § 142 o. z. V zmysle tohoto ustanovenia preto okresný súd prikázal nehnuteľnosti, tvoriace spoluvlastníctvo účastníkov, žalobkyni a uložil jej, aby zaplatila ostatným spoluvlastníkom (v konaní žalovaným) primerané náhrady. Aby zistil cenu týchto nehnuteľností, vykonal súd prvého stupňa dôkaz znalcom; na základe tohoto posudku potom vykonal

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací