Input:

105/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění účinném k 20.12.1966 Garance

č. 105/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění účinném k 20.12.1966
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 29. června 1960
o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
32/1961 Sb.
(k 1.4.1961)
mění
109/1966 Sb.
(k 20.12.1966)
mění
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik Rapid, československá reklamní agentura, podnik pro propagaci v zahraničním obchodě (dále jen „podnik“).
§ 2
Sídlem podniku je Praha.
§ 3
(1) Hlavním předmětem podnikáni podniku je
a) výlučné provádění agenturní propagační činnosti všeho druhu související se zahraničním obchodem, včetně vývozu a dovozu služeb a tiskovin určených k propagaci, zřizování potřebných zařízení v zahraničí pro účely propagace československých výrobků a zajišťování vydavatelské činnosti;
b) pořádání výstav ( účastí n výstavách) pro československé i zahraniční podniky a organizace v tuzemsku, pokud mají význam pro zahraniční obchod, s výjimkou Mezinárodního veletrhu v Brně;
c) dovoz a vývoz propagačních prostředků jiných než uvedených v písm. a).
(2) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.
§ 4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou a samostatnou hospodářskou organizací, hospodařící podle chozrasčotu; odpovídá za své závazky svým jměním.
(2) Stát neručí za jednání a závazky podniku.
(3) Z majetku podniku nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem nebo za