Input:

105/1951 Sb., Zákon o správních poplatcích, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 105/1951 Sb., Zákon o správních poplatcích, platné do 31.12.1992
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1951
o správních poplatcích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1)  Správní poplatky vybírají národní výbory a jiné orgány státní správy (dále jen „správní orgány”).
(2)  Správní poplatky se nevybírají za činnost zařízení státní správy, státních ústavů a národních a komunálních podniků, i když jde o výkon veřejné správy; ministr financí může však stanovit výjimky.
§ 2.
Správní poplatky (dále jen „poplatky”) mají být upraveny jednotně a tak, aby jejich vybírání bylo hospodárné a aby se jím napomáhalo lidově demokratické státní správě při plnění jejích úkolů.
§ 3.
Předměty a sazby poplatků.
(1)  Předměty a sazby poplatků stanoví ministr financí v sazebnících, a to tak, aby se za řízení před týmž správním orgánem vybral zpravidla jen jeden poplatek.
(2)  Ministerstvo financí může dočasně snížit nebo zvýšit sazby poplatků stanovené v sazebnících (odstavec 1), pokud poplatky vybírají zastupitelské úřady nebo úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty.
§ 4.
Poplatník.
(1)  Poplatek je povinen zaplatit, kdo dal podnět k úkonům, anebo, jde-li o úkony provedené z úřední povinnosti nebo v zájmu účastníků jiného správního řízení nebo řízení soudního, ten, v jehož zájmu nebo v jehož věci byly úkony provedeny.
(2)  Je-li poplatníků několik, jsou povinni zaplatit poplatek rukou společnou a nerozdílnou.
§ 5.
Způsob vyměření, splatnost a způsob placení.
(1)  Způsob vyměření, splatnost a způsob placení poplatků stanoví ministr financí, který může také stanovit placení poplatků bez vyměření a podmínky, za nichž lze povolit posečkání se zaplacením poplatku (lhůtu) nebo splátky na poplatek.
(2)  Ministerstvo financí může stanovit úpravu a cenové druhy kolkových známek nebo zvláštních známek určených k placení poplatků a způsob a podmínky jejich vyměňování. Připouští-li zvláštní předpis placení veřejných dávek kolkovými známkami nebo zvláštními známkami, použije se kolkových známek nebo zvláštních známek vydaných podle tohoto ustanovení.
§ 6.
Měna.
(1)  Ministr financí stanoví, v jaké měně se vyměřují a platí poplatky za úkony zastupitelských úřadů.
(2)  Přepočítávání československých korun na cizí měny a naopak při vyměřování a placení poplatků upraví ministr financí.
§ 7.
Následky nesplnění poplatkové povinnosti.
(1)  Stanoví-li prováděcí předpis (§ 5 odst. 1), že je poplatek splatný bez vyměření při předložení podání, jímž má být řízení zahájeno, a nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů. Nevyhoví-li poplatník této výzvě, podání se neprojedná, vyjímajíc případy, v nichž je třeba podání projednat z důvodu obecného zájmu nebo v nichž poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní orgán uzná projednání podání za vhodné.
(2)  Stanoví-li prováděcí předpis, že je poplatek splatný před provedením úkonu, a nezaplatí-li poplatník poplatek ve stanovené lhůtě, úkon se neprovede, vyjímajíc případy, v nichž je třeba úkon provést z důvodu obecného zájmu nebo v nichž se poplatníkovi povolí lhůta k zaplacení poplatku nebo splátky