Input:

105/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových, platné do 31.12.1955 Archiv

č. 105/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových, platné do 31.12.1955
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. července 1950,
kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 40 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových, a §§ 4 a 11 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků:
§ 1.
(1)  Vyhlašuje se Statut národních podniků průmyslových, který platí pro národní podniky v oboru ministerstev průmyslu, výživy, informací a osvěty a zdravotnictví.
(2)  Ministři průmyslu, výživy, informací a osvěty a zdravotnictví jsou pro národní podniky z oboru svého ministerstva příslušnými ministry podle tohoto nařízení.
(3)  Statut tvoří součást tohoto nařízení a vydává se v příloze Sbírky zákonů.1)
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1950; provedou je ministři průmyslu, výživy, informací a osvěty, zdravotnictví a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
 
Příloha vládního nařízení č. 105/1950 Sb.
Příloha vládního nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových.
Úvod.
Socialistický průmysl je základní a nejdůležitější složkou v hospodářském životě naší lidově demokratické republiky.
Až do revoluce v roce 1945 byl průmysl v rukou soukromých vlastníků-kapitalistů. Sloužil jim k obohacování a k vykořisťování pracujících.Aby zachovali své zisky, zradili kapitalisté v kritických chvílích republiku a podali tak další důkaz své politiky nepřátelské lidu. Porážka hitlerovského fašismu Rudou armádou a vítězství našeho lidu umožnily, aby byl kapitalistický majetek z velké části znárodněn a přešel tak do rukou státu. To byla první etapa našeho znárodnění; po ní zůstala ještě značná část průmyslu v rukou kapitalistů.
Kapitalisté však i potom záměrně a soustavně sabotovali a rozvraceli pokojný vývoj našeho hospodářství, ztěžovali naši cestu k socialismu a snažili se obnovit staré kapitalistické poměry předmnichovské republiky.
Porážka reakce a vítězství pracujícího lidu v únoru 1948 vyústily na hospodářském poli v další znárodnění, které podstatně zúžilo kapitalistické prvky v našem průmyslu a vytvořilo širší hospodářskou základnu pro budování socialismu.
Povalení kapitalismu, porážka reakce a převzetí moci do rukou pracujícího lidu mohlo být v naší vlasti uskutečněno jen proto, že v čele pracujících stojí Komunistická strana Československa. Také při výstavbě socialismu má strana vedoucí úlohu. Určuje generální linii budovatelského úsilí a označuje cíle, kterých má být v jednotlivých obdobích dosaženo. Strana jako vedoucí síla stmeluje, upevňuje a obrací k těmto cílům pracující a všechny masové organisace. První místo mezi nimi zaujímá Revoluční odborové hnutí, které jako jednotná organisace nejpokročilejší společenské třídy rozsáhlostí své činnosti je školou socialismu pro všechny pracující a nezbytným činitelem při výstavbě, organisaci a stálém vzestupu našeho znárodněného průmyslu.
Po prvním znárodnění jsme stáli