104/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 29.7.2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 104/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. března 2011,
kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
17/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část druhou
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 242/2016 Sb. k 29.7.2016)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 17/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rybářství
Čl. V
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 8 věta první zní: „Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.“.
2. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:
„h) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty uvedené v § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31.


31Kapitola IX nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.“.
3. V § 22 odst. 8 se slova „uvedených v § 26“ zrušují.
4. § 26 se včetně poznámek pod čarou č. 23 až 26 zrušuje.
5. V § 27 odst. 1 se slova „podle § 26“ nahrazují slovy „v rámci ochrany mořských rybolovných zdrojů32“.
Poznámka pod čarou č. 32 zní:


32Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu.“.
6. V § 27 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
7. V § 28 odst. 1 se slova „uvedených v § 26“ zrušují a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a jiné náležitosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie32“.
8. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
9. V § 29 odst. 2 se slova „uvedených v § 26“ zrušují.
10. V § 29 odst. 3 se slovo „předpisu.20“ nahrazuje slovy „předpisu20, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské
 
 Nahoru