104/1972 Sb., Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů, platné do 31.12.1990

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 104/1972 Sb.
[zrušeno č. 527/1990 Sb.]
VYHLÁŠKA
Úřadu pro vynálezy a objevy
ze dne 14. prosince 1972
o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů
Úřad pro vynálezy a objevy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 155 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (dále jen „zákon“), stanoví:
HLAVA PRVNÍ
Řízení o objevech
Přihláška objevu
§ 1
(1) Přihláška objevu se podává u Úřadu pro vynálezy a objevy (dále jen „Úřad“) písemně ve dvojím vyhotovení.
(2) Přihláška objevu smí obsahovat jen jediný objev a požadavek na udělení diplomu.
(3) V přihlášce potvrdí přihlašovatel nebo všichni spolupřihlašovatelé (dále jen „přihlašovatel“), pokud přihlášku nepodává dědic, vlastnoručně podepsaným prohlášením, že je autorem předmětu přihlášky.
(4) Podává-li přihlášku několik spolupřihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, uvedou v přihlášce jméno a adresu toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu spolupřihlašovateli, který je uveden na prvním místě.
§ 2
Přihláška objevu musí obsahovat:
a) jméno a příjmení autora, jeho bydliště, státní příslušnost, název a sídlo organizace, kde pracuje, jeho funkci v této organizaci a pracuje-li v Československé socialistické republice, též ústřední orgán nadřízený této organizaci; podává-li přihlášku objevu dědic, musí přihláška vedle označení autora a obsahovat jméno, příjmení a bydliště dědice a doklad o nabytí dědictví;
b) jméno, příjmení a bydliště nebo pracoviště zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen organizací, uvede její název a sídlo;
c) název objevu;
d) popis objevu v trojím vyhotovení a výkresy;
e) důkazy o předpokládaném objevu.
§ 3
Popis objevu
V popisu objevu, popřípadě ve spojení s nutnými výkresy, vyjádří přihlašovatel předmět přihlášky tak, aby podle něho odborník mohl seznat jeho podstatu. Na konci popisu vyznačí v definici předmětu objevu podstatu dříve neznámých, objektivně existujících zákonitostí, vlastností nebo jevů materiálního světa, které mají být předmětem ochrany. Každé vyhotovení popisu a výkresu musí přihlašovatel nebo jeho zástupce vlastnoručně podepsat.
§ 4
Důkazy o předpokládaném objevu
K přihlášce objevu připojí přihlašovatel experimentálně ověřené důkazy, prokazující předpokládaný objev; nepřipouští-li to povaha předmětu přihlášky, připojí doklady, ve kterých je proveden teoretický důkaz.
Projednání přihlášky objevu
§ 5
(1) Na přihlášce objevu vyznačí Úřad přesný časový údaj jejího podání (datum, hodinu a minutu) a zapíše ji do seznamu přihlášek objevů.
(2) O podání přihlášky objevu vydá Úřad přihlašovateli potvrzení.
(3) Došlo-li k vyjádření objevu poprvé v přihlášce objevu a není-li z ní zřejmé, v čem předmětu přihlášky objevu spočívá, přísluší právo přednosti od doby, kdy dostatečný popis nebo výkres došly Úřadu. Obdobně se postupuje, změnil-li přihlašovatel během projednávání podstatu předmětu přihlášky objevu.
§ 6
(1) Na základě § 17 zákona podrobí Úřad přihlášku objevu průzkumu, zda splňuje předepsané požadavky stanovené ustanoveními § 9 až 11 a § 14 zákona.
(2) Nemá-li Úřad připomínek, zašle opis úplné přihlášky vědeckému
 
 Nahoru