Input:

104/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 104/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku, platné do 31.12.1975
[zrušeno č. 156/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 20. prosince 1966
o správě národního majetku
Ministerstvo financí v dohodě se všemi ústředními orgány stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákoník“):
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje správu národního majetku státními socialistickými organizacemi (dále jen „organizace“).
(2) Národním majetkem jsou veškeré věci ve státním socialistickém vlastnictví (hmotný národní majetek) a veškeré pohledávky a jiná majetková práva státu.
§ 2
Základní povinnosti organizací při správě národního majetku
(1) Organizace jsou povinny spravovat národní majetek s péčí řádného hospodáře a jsou za tuto správu plně zodpovědny. Zejména jsou povinny provádět všechna potřebná opatření, aby národní majetek byl vzhledem k svému společenskému poslání ve své podstatě zachován, zlepšován, rozšiřován, plně využíván a účelně rozmisťován. K ochraně národního majetku jsou organizace povinny použít všech právních prostředků, zejména domáhat se ochrany vlastnického práva státu proti neoprávněným zásahům a uplatňovat právo na náhradu schodků, ztrát a škod proti těm, kteří za ně zodpovídají, i proti těm, kteří škodu spoluzpůsobili tím, že úmyslně nebo z nedbalosti neplnili povinnosti směřující k zabránění a odvrácení škody.
(2) Organizace jsou též povinny soustavně věnovat potřebnou péči nehmotnému národnímu majetku, zejména průmyslovým právům (např. ochranným známkám, chráněným vzorům, patentům, licencím), a důsledně provádět všechna potřebná opatření k zajištění ochrany a rozšiřování tohoto majetku s cílem zabránit ztrátám a zneužití.
(3) Řádná správa a ochrana národního majetku vyžaduje především, aby byl podle zvláštních předpisů1) zjištěn, sepsán, oceněn a běžně veden v předepsané evidenci.
(4) Jako vlastník nemovitého národního majetku se zapisuje v evidenci nemovitostí československý stát s vyznačením organizace, která majetek spravuje. Organizace je povinna do 60 dnů po tom, kdy nabyla do své správy nemovitosti, oznámit změnu ve vlastnictví nebo ve správě nemovitostí orgánu vedoucímu evidenci nemovitostí a předat mu podklady pro zápis změn v této evidenci.2)
ČÁST DRUHÁ
DÍL I
Správa hmotného národního majetku
Příslušnost ke správě
§ 3
(1) Ke správě národního majetku jsou oprávněny toliko státní socialistické hospodářské a rozpočtové organizace. Jiné státní socialistické organizace než rozpočtové nebo hospodářské jsou oprávněny ke správě, jen pokud mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se.3)
(2) Národní majetek spravuje zásadně ta organizace, která je pověřena úkoly, k jejichž plnění majetek zcela nebo převážně slouží. Užívá-li nemovitého národního majetku několik organizací, má se za to, že tento majetek slouží především převážně té organizaci, která užívá v poměru k ostatním organizacím jeho největší část. Orgány, v jejichž pravomoci je odstraňovat spory o příslušnost ke správě národního majetku (§ 65 odst. 2 zákoníku), mohou se ze závažných důvodů, zejména hospodářských,