Input:

104/1964 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 104/1964 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, platné do 31.12.1992
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 8. června 1964,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (dále jen „zákon”):
PŘEHLED VYHLÁŠKY,
KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ DRUŽSTEVNÍCH ROLNÍKŮ
 
Oddíl první
 
Společné ustanovení pro nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny a peněžitou pomoc v mateřství
 
Příjem z pracovní činnosti
§ 1
Průměrná denní pracovní odměna
§ 2 - 3
Doba nepřerušené činnosti v témže družstvu
§ 4 - 9
Procentní sazba
§ 10
Oddíl druhý
 
Zvláštní ustanovení pro dávky zabezpečení v nemoci
 
Nemocenské a podpora při ošetřování člena rodiny
§ 11 - 15
Nemocenské při přechodu z dočasné pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
§ 16
Oddíl třetí
 
Zvláštní ustanovení pro dávky zabezpečení matky a dítěte
 
Peněžitá pomoc v mateřství a podpora při narození dítěte
§ 17 - 18
Přídavky na děti
 
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
§ 19
Vlastní příjem dítěte
§ 20 - 21
Odpracovaný den
§ 22
Zápočet dnů předchozího pracovního poměru
§ 23
Měsíční pracovní odměna družstevníka rozhodná pro nárok na přídavky na děti a pro jejich výši
§ 24 - 25
Období, za které se zjišťuje rozhodná měsíční pracovní odměna
§ 26 - 30
Zemědělská půda - Uživatel
§ 31
Ochrana zájmů dítěte při souběhu nároků
§ 32
Přídavky na vnuky, sourozence nebo schovance
§ 33
Přídavky na děti v jiných případech
§ 34
Přídavky na děti, které se zdržují v cizině
§ 35
Přídavky na dvě nebo více dětí, jsou-li v přímém zaopatření různých osob
§ 36
Oddíl čtvrtý
 
Důchodové zabezpečení
 
Doba pracovní činnosti
§ 37
Zhodnocení různých druhů důchodového zabezpečení (pojištění, zaopatření)
 
Vstup pracovníka do družstva s vyšší úrovní hospodaření
§ 38
Vstup pracovníka do družstva, které nebylo uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření
§ 39 - 40
Vstup jednotlivě hospodařícího rolníka do družstva
§ 41
Náhradní doby
§ 42
Průměrná měsíční pracovní odměna
 
Příjem z pracovní činnosti
§ 43
Odpočítávání některých dob při výpočtu průměrné měsíční pracovní odměny
§ 44
Rok vzniku a rok zániku důchodového zabezpečení
§ 45
Starobní důchod
§ 46 - 49
 
invalidní (částečná invalidní) důchod
§ 50 - 55
 
Vdovský důchod
§ 56
Souběh vdovského důchodu s jiným důchodem a s příjmem z výdělečné činnosti
§ 57
Sirotčí důchod
§ 58
Oddíl pátý
 
Účastníci přípravy k obraně Československé socialistické republiky
§ 59
Oddíl šestý
 
Zabezpečení členů rodin družstevníků konajících službu v ozbrojených silách
§ 60 - 64
Zabezpečení družstevníků v době vojenského cvičení
§ 65
Společná ustanovení pro poskytování zaopatřovacího příspěvku
§ 66 - 68
Oddíl sedmý