Input:

104/1962 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 104/1962 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 38/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 24. října 1962
o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů
Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s radami krajských národních výborů stanoví ke splnění vládního usnesení ze dne 25. července 1962 č. 690, o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů, podle § 3 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby, § 26 zákona č. 165/1960 Sb., o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, a zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška se vztahuje na tyto přepravní lepenkové obaly a jejich součásti (dále jen „lepenkové obaly“):
a) lepenkové obaly zahrnuté v ceně zboží nebo fakturované dodavatelem v dohodě s odběratelem odděleně a které není odběratel povinen dodavateli vracet,1)
b) lepenkové obaly, v nichž bylo dovezeno zboží z ciziny a dovážející podnik zahraničního obchodu se nevyhradil jejich vrácení,
c) lepenkové obaly, které odběratel není povinen dodavateli vrátit podle příslušných předpisů o hospodaření s obaly při oběhu zboží,
d) lepenkové obaly vratné (zálohované),1) které používáním byly natolik znehodnoceny, že jsou nezpůsobilé k dalšímu oběhu a ostatní lepenkové obaly nezpůsobilé k dalšímu oběhu.
(2) Na lepenkové obaly, které ze zdravotních nebo jiných důvodů nejsou způsobilé k dalšímu použití nebo přepracování, se vyhláška nevztahuje.
§ 2
Povinnost nabídky
(1) Organizace, které jsou držiteli lepenkových obalů (dále jen „držitelé lepenkových obalů“) jsou povinny je nabídnout bez zbytečného prodlení po jejich vyprázdnění nejbližší opravně Odbytového sdružení papírenského průmyslu, které je pověřeno výhradním výkupem těchto obalů.
(2) Odbytové sdružení papírenského průmyslu je povinno se k nabídce vyjádřit do 21 dnů po jejím obdržení; neučiní-li tak, je držitel lepenkových obalů oprávněn je odprodat jinému zájemci nebo předat Sběrným surovinám n.p.
(3) Povinnost nabídky podle odstavce 1 se nevztahuje:
a) na lepenkové obaly, které držitel sám nadále účelně a hospodárně používá výlučně k obalovým účelům,
b) na lepenkové obaly, v nichž se podle zvyklostí vydává zboží přímo spotřebiteli.
§ 3
Výkup a renovace
(1) Odbytové sdružení papírenského průmyslu vykupuje a renovuje nabídnuté lepenkové obaly.
(2) Všechny organizace, které se podílejí na oběhu lepenkových obalů jsou povinny na základě sjednaných dohod s odbytovým sdružením