Input:

104/1951 Sb., Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců Garance

č. 104/1951 Sb., Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951
o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  K důchodům z národního pojištění, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků národního pojištění vánoční přídavek, nepřesahuje-li důchod částku 2000 Kčs měsíčně.
(2)  K výchovnému z národního pojištění, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků národního pojištění vánoční přídavek, nepřesahuje-li důchod částku 4000 Kčs měsíčně.
(3)  Důchodem podle odstavců 1 a 2 se rozumí hrubá výše důchodu bez výchovného a bez zvýšení důchodu pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.
(4)  Vánoční přídavek činí:
1.  k důchodům, které byly zvýšeny pro bezmocnost důchodce, vyjímaje důchody sirotků 750 Kčs;
2.  k důchodům invalidnímu a starobnímu, k důchodu úrazovému, je-li výdělečná schopnost snížena úrazem alespoň o 50 %, k důchodu manželky, nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k sociálnímu důchodu, vyjímaje sociální důchod sirotků 500 Kčs;
3.  k důchodům oboustranných sirotků, rodičů a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků,
a)  které byly zvýšeny pro bezmocnost 450 Kčs;
b)  v ostatních případech 300 Kčs;
4.  k výchovnému a k důchodům jednostranných sirotků,
a)  které byly zvýšeny pro bezmocnost 225 Kčs;
b)  v ostatních případech 150 Kčs.
§ 2.
(1)  K zaopatřovacím požitkům vypláceným podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne z prostředků určených na péči o tyto poškozence vánoční přídavek, nepřesahují-li zaopatřovací požitky částku 2000 Kčs měsíčně.
(2)  K příplatkům na děti vypláceným podle zákona č. 164/1946 Sb., na něž mají oprávnění nárok v prosinci 1951, se poskytne vánoční přídavek, nepřesahují-li zaopatřovací požitky částku