103/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel, ve znění účinném k 31.12.1997, platné do 27.8.2001

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 103/1995 Sb.
[zrušeno č. 302/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 31. května 1995
o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá.61/1995/1
 
 
322/1997 Sb.
(k 31.12.1997)
mění, doplňuje,
též přílohu č. 1 (přílohy zde neuvedeny)
Ministerstvo dopravy podle § 16 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, stanoví:
ČÁST PRVNÍ
PRAVIDELNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 1
Rozsah a způsob provádění technické prohlídky silničního vozidla
(1) Pravidelnou technickou prohlídkou silničního vozidla (dále jen „technická prohlídka“) se rozumí kontrola stavu a činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla (dále jen „vozidlo“). V rozsahu stanoveném kontrolními úkony pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky se u vozidla kontroluje
a) brzdová soustava,
b) řízení,
c) nápravy, kola, pérování, hřídele, klouby,
d) podvozek, stav karosérie a její vybavení (sedadla, bezpečnostní pásy), exteriér a interiér (zrcátka, ostré výčnělky a hrany),
e) světelná zařízení a světelná signalizace,
f) ostatní ústrojí a zařízení (elektrická zařízení a vedení, rychloměr a tachograf, palivová soustava, těsnost motoru a převodovky, spojka, řazení rychlostních stupňů, vytápění a větrací systém, spojovací zařízení, výfuková soustava, odrušení),
g) stav a uložení předepsané a zvláštní výbavy.
(2) Před zahájením technické prohlídky se kontrolují doklady vozidla1) a platnost dokladu o měření emisí vydaného podle § 14 odst. 1 (plnění přípustných limitů škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla). Zároveň se ověřuje, zda skutečný stav vozidla odpovídá technickým údajům uvedeným v jeho dokladech. U vozidla se rovněž ověřuje, zda skutečný stav vozidla odpovídá evidenčním údajům uvedeným v jeho dokladech (dále jen „evidenční kontrola“). Evidenční kontrola se provádí v rozsahu stanoveném pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce v kontrolních úkonech skupiny 100 v příloze č. 1 této vyhlášky. Na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie České republiky se provádí samostatná evidenční kontrola.
(3) Při technické prohlídce je zakázáno seřizovat a opravovat vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to stav a přístupnost seřizovacích prvků umožňuje.
(4) Vojenská vozidla podle zvláštního předpisu2) nepodléhají technickým prohlídkám a měření emisí.
§ 2
(1) Stav a činnost ústrojí a částí vozidla se kontroluje porovnáním skutečného stavu s předepsanými podmínkami podle § 1 odst. 1 na základě diagnostických měření předepsaných vlastností vozidla a vyhodnocení naměřených výsledků (hodnot).
(2) Technická prohlídka se provádí na průjezdné kontrolní lince proudovým způsobem při použití přístrojů a zařízení uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky a metrologicky zajištěných podle zvláštního předpisu.3) Technické prohlídky vozidel Ministerstva obrany, Armády České republiky, Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby nemusí být prováděny na průjezdné kontrolní lince.
(3) Vozidlo se přistavuje k technické prohlídce čisté, s předepsanou výbavou a nezatížené.
(4) Při technické prohlídce je přítomen řidič vozidla.
§ 3
Hodnocení technického stavu vozidla
(1) Podle výsledku technické
 
 Nahoru