Input:

103/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, platné do 15.1.1992 Archiv

č. 103/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, platné do 15.1.1992
[zrušeno č. 1/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. července 1968
o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s Ústřední radou odborů:
§ 1
Rozsah platnosti
Touto vyhláškou se upravují mzdové podmínky členů závodních stráží, vrátných, příslušníků závodních požárních jednotek z povolání (požárníků z povolání) a dobrovolných pracovníků závodní požární ochrany v hospodářských, rozpočtových i jiných organizacích.
Odměňování členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a požárníků z povolání
§ 2
Mzda
(1) Pracovníkům se poskytuje za práci základní mzda, příplatky, odměny, popřípadě podíly na hospodářských výsledcích podle dalších ustanovení.
(2) Výši základní mzdy určuje pracovníku vedoucí organizace v rámci rozpětí stanoveného pro příslušný druh práce (funkci). Přitom přihlíží k obtížnosti služby na pracovišti a k osobním vlastnostem pracovníka: u požárníků z povolání též ke splnění předepsaných kvalifikačních požadavků.
§ 3
Katalog funkcí a mzdové tarify
(1) Katalog funkcí a měsíční mzdové tarify pro odměňování práce konané ve stanovené pracovní době1) jsou uvedeny v příloze; zařazování hlídačů do tarifních tříd podle tarifního kvalifikačního katalogu průběžných povolání.2)
(2) Pro odměňování členů závodní stráže a požárníků z povolání v pyrotechnických provozech včetně výroby výbušnin a v provozech, kde se ve velkých množstvích vyrábějí nebo zpracovávají hořlaviny I. třídy, může příslušný ústřední orgán povolit zvýšení měsíčních mzdových tarifů až do 20% podle obtížnosti služby.
§ 4
Osobní plat
(1) Pracovníkům s mimořádnými schopnostmi a vynikajícími pracovními výsledky může vedoucí nadřízeného orgánu nebo na základě jeho zmocnění vedoucí organizace přiznat místo základní mzdy osobní plat převyšující až o 50% horní hranici stanoveného rozpětí.
(2) Osobní plat náleží pracovníku jen po dobu, po kterou dosahuje pracovních výsledků, za něž mu byl osobní plat přiznán.
§ 5
Změna základní mzdy
(1) Pracovníku, který se v souladu se zákoníkem práce převádí na funkci nebo na pracovní místo, pro které je stanovena nižší základní mzda, přísluší dosavadní základní mzda ještě po dobu jednoho měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna byla provedena.
(2) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně při snížení základní mzdy v rámci stanoveného mzdového rozpětí. Snížit základní mzdu lze jen z vážných důvodů.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na změny základní mzdy, provedené na základě soudního rozhodnutí nebo kárného opatření.
(4) Dojde-li ke zvýšení základní mzdy v rámci stanoveného mzdového rozpětí nebo zařazení do vyšší funkce nebo tarifní třídy, přísluší

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací