Input:

103/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol, platné do 22.8.1996 Archiv

č. 103/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol, platné do 22.8.1996
[zrušeno č. 53/2000 Sb.m.s.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. září 1967
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol
Dne 26. dubna 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol.
Podle svého článku 14 vstoupila Dohoda v platnost dne 8. září 1967 ve znění obsaženém v dopisech vyměněných při příležitosti podpisu Dohody mezi zmocněnci obou vlád.
České znění Dohody a příloh se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra
Dr. Pudlák v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky, vedeny snahou dále prohlubovat spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy, přesvědčeny, že jednou u účinných cest, vedoucích k tomuto cíli,je výměna studenta a absolventů vysokých škol a přejíce si upravit zásady této výměny, rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
prof. dr. Jiřího Hájka,
ministra školství,
vláda Polské lidové republiky
prof. dr. Henryka Jabloňského,
ministra osvěty a vysokého školství,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou na základě ujednání svých příslušných orgánů přijímat studenty druhé smluvní strany k řádnému studiu a absolventy vysokých škol druhé smluvní strany k prohloubení a rozšíření odborných znalostí nebo k získání vědeckých hodností na vysokých školách a výzkumných pracovištích vysokých škol a akademií věd.
Článek 2
1. Vzdělávání osob vysílaných ke studiu se bude provádět podle studijních plánů a předpisů platných v přijímajícím státě.
2. Příslušné orgány jedné ze smluvních stran mohou se souhlasem příslušných orgánů druhé smluvní strany vyslat osoby ke studiu podle individuálních studijních plánů.
Článek 3
1. Příslušné orgány smluvních stran si předají do 31. října každého roku předběžné návrhy počtu osob, které mají být vyslány v následujícím školním roce. Plány provádění Dohody o kulturní spolupráci nebo dodatkové protokoly k těmto plánům budou obsahovat počty studijních míst, které smluvní strany zajistí pro osoby, jež mají být vyslány ke studiu v následujícím školním roce.
2. Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně vymění nejpozději do 15. ledna každého roku tyto údaje:
a) u absolventů vysokých škol jméno a příjmení, věd, dosažené vzdělání, vědeckou hodnost, pracoviště a pracovní zařazení, způsob studia v přijímajícím státě, seznam vlastních publikací (při vyslání ke studiu uměleckých