Input:

103/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění účinném k 15.8.2001, platné do 31.3.2004 Archiv

č. 103/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění účinném k 15.8.2001, platné do 31.3.2004
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 19. prosince 1963,
kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
146/1971 Sb.
(k 1.1.1972)
nepřímo, změna kompetencí
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
nepřímo, změna kompetencí
189/2000 Sb.
(k 12.7.2000)
ruší § 49 až 52
410/2000 Sb.
(k 29.11.2000)
ruší § 5
296/2001 Sb.
(k 15.8.2001)
jen ruší § 1 až 4, § 6 a 7, v § 8 odst. 1 prvé 4 věty a odst. 2, § 9 a 10
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a po prodejní s Československým rybářským svazem podle § 24 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVÁ
Rybářství provozované hospodařením na rybnících
(k § 3 až 5 zákona)
§ 1 až 4
(zrušeny 296/2001 Sb.)
§ 5
(zrušen 410/2000 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
Rybářství provozované výkonem rybářského práva
Oddíl I
Rybářské revíry a hospodaření v nich
§ 6 a 7
(zrušeny 296/2001 Sb.)
Hospodaření v rybářských revírech
(k § 9 zákona)
§ 8
Hospodaření podle plánu
(1)  Podle stavu zarybnění a poměru jednotlivých druhů ryb, jakož i vzhledem k zvláštní povaze rybářského revíru může ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanovit v hospodářském plánu odchylky z doby hájení a všeobecného zákazu lovu, jakož i přípustné míry ryb; může též uložit uživateli rybářského revíru povinnost provádět lov plevelných a přemnožených ryb pro trh.
(2)  (zrušen 296/2001 Sb.)
§ 9 a 10
(zrušeny 296/2001 Sb.)
§ 11
Označování rybářských revírů
Uživatele rybářských revírů označují rybářské revíry tabulkou s pojmenováním revíru; jde-li o tok, umístí se toto označení na obou koncích revíru, a to na obou březích toku.
Rybářský lístek a povolenka k rybolovu
(k § 11 zákona)
§ 12
Rybářský lístek
Rybářské lístky vydává pro celé státní území na jeden kalendářní rok nebo na tři sobě jedoucí kalendářní roky okresní národní výbor, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům, kteří nemají trvalý pobyt v Československé socialistické republice, vydává rybářský lístek okresní národní výbor, v jehož obvodu se zdržují. Rybářský lístek se vydává na tiskopise schváleném ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
§ 13
Komu může být rybářský lístek odepřen
(1)  Rybářský lístek může být odepřen z důležitých důvodů; zejména může být odepřen osobám
a)  zbavených svéprávnosti,
b)  kterým ještě není 18 let, kromě žáků zemědělských škol a zemědělských odborných učilišť oboru rybářského,
c)  které se v posledních třech letech dopustily přestupku proti předpisům o rybářství, o vodním hospodářství nebo o státní ochraně přírody.
(2)  Nastanou-li skutečnosti pro odepření rybářského lístku stanovené v odstavci 1 pod písmenem a) a c) až po jeho vydání, může okresní národní výbor rybářský lístek odebrat.
§ 14
Povolenka k rybolovu
(1)  Při lovu ryb musí mít každý u sebe kromě rybářského lístku též povolenku k rybolovu.
(2)  Povolenky k rybolovu vydává uživatel rybářského revíru; spolupodepisuje je rybářský hospodář. Povolenku k rybolovu nepotřebují rybářský hospodář a jeho zástupce, jakož i osoby, které loví ryby z pověření uživatele rybářského revíru pro jeho potřebu. Dělí-li