Input:

103/1962 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků, platné do 30.6.1963 Archiv

č. 103/1962 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků, platné do 30.6.1963
[zrušeno č. 47/1963 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 31. října 1962
o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví spolu s ministerstvem vnitřního obchodu a ministerstvem zdravotnictví a v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, § 1 a 2 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě a § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:
K zabezpečení splnění státního plánu nákupu zemědělských výrobků, k posílení autority smluv o dodávce zemědělských výrobků a k vyloučení spekulace při prodeji zemědělských výrobků upravuje se prodej přebytků zemědělských výrobků takto:
§ 1
Jednotná zemědělská družstva, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní výrobci (sběrači) zemědělských produktů (dále jen „zemědělské závody“) prodávají i po splnění svých případných smluvních nebo stanovených dodávkových úkolů zemědělské výrobky a výrobky z nich, pokud je nespotřebují při provozu zemědělského závodu nebo ve svých domácnostech, nákupním organizacím, jestliže tato vyhláška nestanoví jinak.
§ 2
(1) Přímo spotřebitelům lze po splnění případných smluvních dodávkových úkolů nákupní organizaci prodávat pouze med, zvěřinu, králíky, holuby, lesní plody a houby.
(2) Uživatelé zemědělské půdy s výměrou do 0,20 ha a chovatelé hospodářských zvířat, kteří neužívají zemědělskou půdu, mohou po splnění případných smluvních dodávkových úkolů prodávat přímo spotřebitelům kromě výrobků uvedených v odstavci 1 též vejce, mléko, drůbež, zeleninu a ovoce (nikoliv vinné hrozny a víno).
(3) Okresní národní výbory mohou výjimečně v odlehlých obcích povolovat zemědělským závodům po splnění dodávkových úkolů nákupním organizacím přímý prodej některých zemědělských výrobků spotřebitelům k zajištění pravidelného zásobování obyvatelstva příslušné obce s výjimkou masa, osiv a sadby, sladovnického ječmene, moštových hroznů evropské vinné révy, vína, ovčí vlny, stonkového lnu a konopí, tabáku, kořeninové papriky, cibule a česneku.
(4) Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků může povolovat výjimky z ustanovení odstavců 1 až 3.
§ 3
(1) Prodej zemědělských výrobků přímo spotřebitelům, pokud je výjimečně povolen podle § 2, je přípustný jen v zemědělských závodech; uskutečňuje se za ceny volně dohodnuté, které nesmí přesahovat výši státních maloobchodních cen.