Input:

č. 103/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 103/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
V tom, že navrhovatel vzal svůj návrh na rozvod, který nebyl zřejmě neopodstatněný, v zájmu udržení manželství zpět, nelze spatřovat jeho vinu na zastavení řízení ve smyslu § 136 věta druhá o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 22. ledna 1954, 8 Co 17/54.)
Lidový soud v Šumperku vzal na vědomí prohlášení navrhovatelky, že bere návrh na rozvod zpět, další řízení zastavil a uložil odpůrci, aby podle § 130 o. s. ř. nesl bez nároku na náhradu své náklady řízení včetně nákladů právního zastoupení. V odůvodnění soud uvedl, že se při ústním jednání s úspěchem pokusil o smírné vyřešení poměru rozvádějících se účastníků. Důvodem zpětvzetí návrhu na rozvod nebylo snad předpokládané zamítnutí návrhu, nýbrž zájem na dalším trvání manželství. Takový zájem nutno předpokládat i u odpůrce, neboť socialistická společnost má zájem na udržení manželství. Zpětvzetí návrhu bylo proto i v zájmu odpůrcově, který bez zvláštního důvodu si zvolil právního zástupce pro toto řízení. Nebylo by spravedlivé, aby navrhovatelka ve své neutěšené zdravotní a finanční situaci hradila odpůrci i tyto zvýšené náklady řízení, v němž si odpůrce zvolil svého zástupce z řad advokátů, ještě dříve, než bylo zjištěno, že navrhovatelka v řízení podlehla.
Krajský soud stížnosti odpůrce do výroku o nákladech řízení nevyhověl a usnesení soudu prvé stolice v tomto směru potvrdil s opravou, že se náklady řízení vzájemně zrušují.
Z odůvodnění:
Podle návrhu manželčina, domáhajícího se zrušení manželství z viny odpůrce, zavinil odpůrce hluboký a trvalý rozvrat v tomto manželství bezdůvodným obviňováním své manželky z nevěry, hrubými nadávkami, bitím, výhrůžkami, vyháněním z bytu a též tím, že nepřispíval na potřeby rodiny. O tomto svém tvrzení navrhla manželka i potřebné důkazy svědecké a listinné, z nichž byl u ústního jednání v prvé stolici vyslechnut jeden ze tří svědků, který potvrdil řadu skutečností, z nichž nelze důvodně mít za to, že by návrh manželčin na rozvod byl zřejmě neopodstatněný.
Je přisvědčit názoru prvého soudu, že socialistická společnost má zájem na udržení manželství, neboť rodina, a tím i