Input:

103/1953 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.8.1957 Archiv

č. 103/1953 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.8.1957
NAŘÍZENÍ
ministrů spravedlnosti národní obrany a vnitra
ze dne 23. prosince 1953
o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti, ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 trestního řádu č. 87/1950 Sb. a podle § 94 trestního řádu správního č. 89/1950 Sb.:
§ 1.
Rejstřík trestů vede generální prokuratura.
§ 2.
(1)  Do rejstříku trestů se zapisují:
a)  tresty pravomocně uložené za trestné činy,
b)  tresty odnětí svobody, nápravného opatření, veřejného pokárání a pokuty převyšující 500,- Kčs, pravomocně uložené za přestupky, jakož i vedlejší uložené tresty vedle některého z těchto trestů.
(2)  Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.
(3)  Zápisy týkající se osob, které zemřely, nebo osob starších než osmdesát let se z rejstříku trestů odstraní.
§ 3.
Prokurátoři, soudy, orgány národních výborů a jiné veřejné orgány jsou povinni sdělovat generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.
§ 4.
Výpis z rejstříku se zpravidla (§ 6) vydá jen prokurátoru, soudu, orgánu národního výboru nebo jinému veřejnému orgánu anebo osobě, jíž se zápis týká, a to na jejich žádost.
§ 5.
(1)  Ve výpisu z rejstříku trestů se uvedou tyto tresty uložené za trestné činy, pokud odsouzení nebylo zahlazeno:
a)  tresty odnětí svobody uložené nepodmíněně a tresty těžší,
b)  tresty nápravného opatření, bylo-li nápravné opatření přeměněno v trest odnětí svobody,
c)  tresty odnětí svobody podmíněně odložené, byl-li nařízen výkon