Input:

102/1963 Sb., Zákon o rybářství, ve znění účinném k 1.1.2003, platné do 31.3.2004 Archiv

č. 102/1963 Sb., Zákon o rybářství, ve znění účinném k 1.1.2003, platné do 31.3.2004
ZÁKON
ze dne 5. prosince 1965
o rybářství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
146/1971 Sb.
(k 1.1.1972)
nepřímo, změna kompetencí
49/1982 Sb.
(k 1.7.1982)
nepřímo, změna kompetencí
367/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
nepřímo, změna kompetencí
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
nepřímo, změna kompetencí
229/1991 Sb.
(k 24.6.1991)
ruší § 4
238/1999 Sb.
(k 1.1. 2000)
mění, doplňuje
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění 14 novelizačních bodů
410/2000 Sb.
(k 29.11.2000)
mění 12 novelizačních bodů
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 28 novelizačních bodů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Rybářství jako odvětví zemědělské výroby zajišťuje podle potřeb společnosti v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb a jiných vodních živočichů. Tohoto cíle se dosahuje plánovitým hospodařením na rybnících a plánovitým výkonem rybářského práva v tekoucích vodách. Péče o soustavné zvelebování rybářství je v zájmu celé naší společnosti. Společenské zřízení vytváří podmínky, aby se co nejširší okruh pracujících podílel na řízení rybářství a na výkonu rybářského práva.
§ 2
Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz
Čeští občané, kteří mají aktivní zájem o rozvoj českého rybářství, se sdružují v Českém rybářském svazu a Moravském rybářském svazu, který je dobrovolnou společenskou organizací.
Oddíl první
Rybářství provozované hospodařením na rybnících
§ 3
(1)  Hospodařením na rybnících se především zajišťuje výroba tržních ryb a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.
(2)  Organizace, které mají ve správě nebo užívání rybníky, na nichž lze řádně rybníkářsky hospodařit, jsou povinny udržovat je v řádném hospodářském stavu a hospodařit na nich podle pokrokových zásad tak, aby bylo docilováno co nejvyšší výroby ryb. Rovněž ostatní uživatelé, popřípadě vlastníci takových rybníků jsou povinni je udržovat v řádném hospodářském stavu.
(3)  Na rybnících především hospodaří podniky státního rybářství a pro potřeby zarybňování rybářských revírů organizační složky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu.
§ 4
(1)  Rybníkem se pro účely tohoto zákona rozumí uměle vytvořené vodohospodářské dílo určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází a pozemkem, na kterém je hráz postavena, a dalšími technickými doplňky, přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při návrhovém průtoku, popřípadě obvodovou stokou.
(2)  Na rybnících lze hospodařit na základě práva vlastnického, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu. Vlastník, popřípadě jiná oprávněná osoba, která hospodaří na rybníku s chovem ryb a dalších rybochovných zařízeních, je povinen vést o chovu příslušnou hospodářskou evidenci v předepsaných ukazatelích. Cílem hospodářské evidence je zřetelný přehled o průběhu hospodaření. Ukazatele a formu vedení evidence stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) vyhláškou.
(3)  Vlastník rybníka je oprávněn provádět průběžnou hospodářskou těžbu podle svých potřeb všemi povolenými metodami těžby, například vrhacími sítěmi, vězenci, tenaty, na udici. Odlov ryb na udici za úplatu a lov elektřinou podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Osoby provádějící hospodářskou těžbu z pověření majitele nebo za úplatu nemusí mít rybářský lístek.
(4)  Hospodářská těžba, která se provádí na základě oznámení podle odstavce 3, nesmí být provozována metodami, které by byly v rozporu s