Input:

102/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů Garance

č. 102/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 3. října 1962
o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 2 zní:
„(2) Dodávkové smlouvy se uzavírají zásadně na celý rok se závazným rozpisem na jednotlivá čtvrtletí podle druhu topných plynů a jsou doplňovány závaznými měsíčními nebo dekádními odběrovými diagramy s rozpisem množství připadajícím na jednotlivé dny; v odůvodněných případech mohou být sjednány odběrové diagramy i na kratší časová období.“
2. V § 15 se za odstavec 3 vkládá další odstavec tohoto znění:
„(4) Za každé porušení povinnosti uložené odběrateli podle odstavců 1 až 3 je povinen odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, zaplatit dodavateli penále Kčs 50,-.“
3. § 37 odst. 2 zní:
„(2) Neodebere-li odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, množství topných plynů (§ 11 odst. 2) podle odběrového diagramu ve smluvené dodací lhůtě vůbec, nebo odebere-li jen část smluveného množství topných plynů, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 % z ceny